Thursday, August 25, 2011

Kreyòl Alphabet and Pronunciation

This is a quick alphabet guide that we are developing and I found it to be really helpful in trying to pronounce words in Creole. We won’t be using the International Phonetic Alphabet (IPA), but I do hope this will be a useful starting guide.

Haitian Creole Vowels
It can sometimes be hard to understand the alphabet without really understand how the vowels work. There are 3 types of vowel sounds:

1) Non-nasal Vowels - a, e, è, i, o, ò, ou, 
These you will see are fairly simple with the exception of the è, ò and ui sounds. For example:
“è”- creates the sound eh, very much like the words leg, or beg
“ò” creates a long sound like the words for, saw or door

2) Nasal Vowels - an, en, on, oun
These are not as easy because of the nasal sound it creates. For example:
“an”- Pronounced “uh” like huh
“en”- Pronounced “en” like lend or bend
“on”- Pronounced “aw” like lawn
“oun” – Pronounced like “une” as in dune or tune.

3) ½ Vowels - Y, W, Ui
These are somewhat of exceptions. They combine the non-nasal and nasal sounds. For Example:
y= [ee-grehk] netwaye———> (net-wah-yay) =to clean
w= [dooblay vay] bwè———> (bweh) =to drink
“ui” creates the sound ou-e, like Buick. See-->ui= [ou-e] uit———> (ou-e-t) =eight

Attention:
“àn”- is pronounced like ahn. The accent above the à is there to maintain the “ah” and it appears only before the letter "n" àn= [ahn] bekàn———>(bay-kahn) =bicycle.

Note: In Haitian Creole we refer to the vowels as:
1) Vwayèl bouch (Vwayèl=vowel, bouch=mouth)———>Non-nasal vowel(s)
2) Vwayèl nen (nen=nose)———>Nasal vowel(s)
3) Vwayèl-konsòn or 1/2 Vwayèl ———>½ Vowels

There is no question that these will be some of your most challenging lessons, but once you start to get them under your belt, the rest of the language or at least the pronunciation will be a piece of cake. Now let’s proceed on to the alphabet.


Haitian Creole Alphabet and Pronunciation Guide
a= [ah] ale———> (ah-lay) =to go
an = [uh] danse———> (duh-say) =to dance
b= [beh] bagay———> (bah-guy) =thing
ch= [sh] achte———> (ah-sh-tay) =to buy
d= [d] damou———> (dah-moo) =to love
e= [ay] kache———> (kah-shay) =to hide
è= [eh] wè———> (weh) =to see
en= [en] benyen———> (ben-yen) =to shower
f= [f] fini———> (fee-nee) =to finish
g= [jay] gade———> (gah-day) =to look
i= [e] liv———> (leev) =book
j= [jee] manje———> (muh-jay) =to eat
k= [ka] kouche———> (kou-shay) =to lie down
l= [l] Kreyòl———> (Kra-yol) =Creole
m= [m] mande———> (muhn-day) =to ask
n= [n] tann———> (tuhn) =to wait
ng= [ang] penng———> (pen-eng) =comb (hair)
o= [o] mango———> (muh-go) =mango
ò= [aw] zòtey———> (zaw-tay) =toe
on= [awn] kontan———> (kawn-tuh) =happy
ou= [oo] tou———> (too) =too
p= [pay] pale———> (pa-lay) =to speak
r= [ehr] rive———> (ree-vay) =to arrive
s= [s] panse———> (puh-say) =to think
t= [tay] travay———> (trav-i) =to work
ui= [ou-e] uit———> (ou-e-t) =eight
v= [vay] vizite———> (ve-ze-tay) =to visit
w= [dooblay vay] bwè———> (bweh) =to drink
y= [ee-grehk] netwaye———> (net-wah-yay) =to clean
z= [zehd] zewo———> (zay-wo) =zeroP.S. Although "in" doesn't count as nasal vowel one still needs to know how to pronounce it: in= [in] vini———> (vee-nee) =to come --->See--> “in”- It is pronounced “in” as in inside.

Note that this is just the draft of a document is progress, that we thought would be helpful to you. Keep checking www.creoleclasses.com for the most updated version of this guide and/or to have access to free additional learning materials.


Fanm Vayan 
Copyright (c) 2011

9 comments:

Ayitita said...

Bonswa, gen moun ki di kon sa nan kreyol la pa gen lèt "q", ès se vre ?

KREYOL LAB Founder & CEO said...

Wi, nan lanng lan nou pa janm itilize lèt "q" a. Petèt, si se yon non pwòp etranje epi ou pa vle ekri non moun nan fonetikman an Kreyòl ou ta ka ekri non moun nan ak "q" si li gen "q" ladan li paske non pwòp pa oblije tradui nan ankenn lanng.
Egzanp:
Gen fi ki rele "Qiturah". Non sa soti nan lanng Arabik, vèsyon Ebre a plis popilè: "Keturah". Si wap ekri Kreyòl ou ka itilize "Qiturah" si se konsa moun nan ekri non li ofisyèlman. Tankou nan fraz sa: Qiturah se yon bèl fanm. Se menm bagay la pou lèt "h" la tou li pa mache pou kont li an Kreyòl. Li dwe akonpanye ak "c". Men ou wè "h" la nan Qitura(h) rete pou kont li. Men, si w ta vle itilize ekivalan Kreyòl non sa ou ka di "Ketira" san pwoblèm.

P.S. Qiturah vle di ansan, sant.

Ayitita said...

Mèsi an pil pou repons sa. Map pase sou sit sa chak jou. Mwen renmen lè kreyol la ekri korèkteman.

Kontinye kon sa. =D

KREYOL LAB Founder & CEO said...

Mèsi anpil kamarad nou. Se devwa nou pou nou fè travay la. Si se pa nou ki fè sa, pa gen moun k ap fè li pou nou.

Envite zanmi w yo ki renmen lanng peyi a ak kilti nou pou pase vizite nou pafwa. Tazantan, n ap poste ti tèks ki enteresan e edikatif anpil.

Jinnee said...

Mwen konte Alphabet kreyol la gen 31 let, chak website gen yon diferan #. Kiyes #Ki korek?

Onil Métayer dit Titou Yabout Le Poète said...

Vwayèl U pa egziste an kreyòl.SI W'AP EKRI 8 AN LÈT NAN LANG KREYÒL,w'ap ekri li konsa:8=YWit
Yo pa di uit vokabilè sa-a pa egziste an kreyòl,Paske Vwayèl kreyòl yo se:
a,e,è,i,o,ò,ou.

Onil Métayer dit Titou Yabout Le Poète said...

Onil Métayer dit Titou Yabout Le PoèteFebruary 7, 2016 at 8:09 PM
Vwayèl U pa egziste an kreyòl.SI W'AP EKRI 8 AN LÈT NAN LANG KREYÒL,w'ap ekri li konsa : 8=YWit
Yo pa di uit vokabilè sa-a pa egziste an kreyòl,Paske Vwayèl kreyòl yo se:
a,e,è,i,o,ò,ou.

Onil Métayer dit Titou Yabout Le Poète said...

Onil Métayer dit Titou Yabout Le PoèteFebruary 7, 2016 at 8:09 PM
Vwayèl U pa egziste an kreyòl.SI W'AP EKRI 8 AN LÈT NAN LANG KREYÒL,w'ap ekri li konsa : 8=YWit
Yo pa di uit vokabilè sa-a pa egziste an kreyòl,Paske Vwayèl kreyòl yo se:
a,e,è,i,o,ò,ou.

Yvont Amorce said...

bonjour kreyol la gen 32 let
epi 8 = uit (ui + t) ui se yon demi vwayel menmjan ak y epi w

Haitian Creole Anytime Anywhere!

Kreyol Lab anywhere any time...

"...creating the perfect classroom environment in which students simply looking for basic conversation skills for vacation, or students looking to gain more immediate fluency for work, travel, relief or volunteer efforts and other immediate circumstances can take advantage of a complete learning experience with very specific personalized class opportunities offered by our KREYOL LAB."