Monday, May 21, 2012

List of Haitian Creole Phrases (I)


List of Haitian Creole Phrases with English Translations


a bit everywhere
enpe tout kote

a bit here
enpe la

about a couple hours ago it was about a nine
apeprè kèk èdtan de sa li te apeprè nevè

about hour or two hours later this tightness comes
apeprè inèdtan oswa de èdtan apre sa sansasyon sere sa a vini

about how long have these symptoms been going on?
apeprè depi konbyen tan ou gen sentòm sa yo ?

about twenty years ago
apeprè vent an de sa

about two packs a day
apeprè de pake pa jou

about two to five minutes
apeprè de a senk minit

about what your friends or family says about your drinking?
sa zanmi oswa fanmi w di poutèt ou bwè twòp alkòl ?

actually it does
an verite li fè l

had any illnesses recently?
èske ou te genyen yon maladi dènyèman ?

a fever?
lafyèv ?

a hundred
yon santèn

a hundred degrees
san degre

a little
enpe

a little also there
enpe la a tou

all right
oke

all right sir
oke, mesye

all the time
tout tan

all three
tout twa

alright
oke

alrighty
oke

also do you drink alcohol?
epitou èske ou bwè alkòl ?

also tell me mary a little bit about your medical history
epi ba mwen plis detay konsènan tout lòt maladi ou te deja genyen yo, Mary

and a dry cough
ak yon tous sèch

and all chest pain should be treated this way especially with your age
e tout doulè nan pwatrin ta dwe trete konsa espesyalman akòz de laj ou

and along with a fever
e ansanm avèk lafyèv

and also needs to be checked your cholesterol blood pressure
e nou dwe kontwòle tou kolestewòl ak tansyon ou

and we should definitely get you into the hospital
e sètènman nou dwe mennen ou lopital

and any of those people
e nenpòt nan moun sa yo

and any other medical problems mister jones?
e ou gen lòt pwoblèm sante toujou, Msye Jones ?

and are you a smoker of cigarettes tobacco or other substances?
e èske ou fimen sigarèt tabak oswa lòt sibstans ?

and are you having a fever now?
èske ou gen lafyèv koulye a ?

and are you having any of the following symptoms with your chest pain
e èske ou gen youn nan sentòm ki annapre yo anmenmtan ou gen doulè nan pwatrin

and are you having any pain around the following area
e èkse ou gen doulè bò zòn sa a

and are you having a runny nose?
èske nen ou k ap koule ?

and are you having this chest pain now?
e èkse ou santi doulè nan pwatrin lan koulye a ?

and are you on any medicines?
e èkse w ap pran medikaman ?

and be as simple as you can okay?
e pa fè okenn konplikasyon, oke ?

and being on this viagra
e lè ou pran viagra sa a

and besides do you have difficulty breathing
apasa, èske ou gen difikilte pou respire

and call nine one one
e rele nèf en en

and can you tell me what other symptoms are you having along with this?
e èske ou kapab di mwen ki lòt sentòm ou genyen ansanm ak sa a ?

and cave in on me
e li tonbe sou mwen

and didn't you have anything before?
e èske ou te genyen lòt bagay anvan ?

and does it bother you
e èske li jennen ou ?

and does it tend to get better
e èske li gen tandans amelyore

and does this pain move from your chest?
e èske doulè sa a gaye apati pwatrin ou ?

and doing things you know a little bit active
e lè w ap fè aktivite ou abitye fè

and do not go to urinate in twelve hours
e pa ale fè pipi nan douz èdtan

and don't you ever go to the doctor?
e èske ou konn ale kay doktè ?

and down my arm and everything down to my hand
e sòti nan bra m e tout bagay rive  nan men m

and down the arm or anything?
e desann nan bra w oubyen nenpòt kisa ?

and down your left arm
e desann nan bra gòch ou

and do you feel pain along your arm?
e èske ou santi doulè nan tout bra w ?

and do you have any other medical problems?
e èkse ou gen lòt pwoblèm medikal ?

and do you have pain in the other arm too?
e èske ou gen doulè nan lòt bra a tou ?

and do you smoke
e èske ou fimen

and do you smoke?
e èske ou fimen ?

and drink lots of fluids
e bwè anpil likid

and everything is fine
e tout bagay kòrèk

and find out what is going on
e chèche konnen kisa ki genyen

and from zero being no pain
e apatide zero, kote zero vle di ou pa gen doulè

and have the ambulance bring you in
e fè anbilans lan mennen ou vini

and have you had a checkup or physical recently?
e èske yo te fè w yon tchekòp medikal oswa yon egzamen fizik tout lòt jou ?

and have you had anything like this before?
e èske ou te genyen yon bagay tankou sa deja ?

and have you taken any medicine for it?
e èske ou te pran medikaman pou sa ?

and have you taken any medicine for this?
e èske ou te pran medikaman pou sa ?

and here
e la

and hopefully the last question
e anfen dènye kesyon an

and how about smoking or drinking
e èske ou fimen oswa ou bwè

and how high has your fever been
e ki wotè lafyèv ou a te monte

and how long ago did these troubles begin?
e depi kilè pwoblèm sa yo kòmanse ?

and how long have you done that?
e depi kilè ou te fè sa ?

and how long will this pain last marco?
e pandan konbyen tan doulè sa a pral dire marco ?

and how much have you smoked?
e ki kantite ou te fimen ?

and how old are you?
e ki laj ou genyen ?

and how old did you say you were mister jones?
e ki laj ou di ou te genyen, Msye Jones ?

and how old is your nephew?
e ki laj neve w la genyen ?

and i can feel it down my left arm and shoulder and stuff
e mwen kapab santi l nan tout bra gòch mwen ak nan zepòl mwen ak lòt kote ankò

and i don't go to the doctor
e m pa ale kay doktè

and i drink
e m konn bwè

and if it radiates anywhere
e si li gaye nenpòt ki kote

and if you don't start to get better generally within one or two days
e si w pa santi w refè anjeneral apre yon oswa de jou

and if you do things
e si w fè aktivite

and if you have an aspirin
e si w pran yon aspirin

and i get checkups and stuff
e mwen fè tchèkòp ak lòt bagay

and i go out
e mwen sòti

and i got rheumatism
e mwen gen doulè rimatism

and i had it this morning
e mwen te santi l maten an

and i have a cough too
e m te touse tou

and i have a headache
e mwen gen maltèt

and i have a headache a tension headache in the back of my head
e mwen gen yon maltèt yon maltèt avèk redisman dèyè tèt mwen

and i have a headache in the back of my head
e mwen gen yon maltèt dèyè tèt mwen

and i have a little cold and a cough
e mwen gen yon refwadisman ansanm avèk yon touse

and i have also anti-inflammatories for my asthma
e mwen pran tou grenn anti-enflamatwa kont opresyon

and i have fever
e mwen gen lafyèv

and i have headache
e mwen gen maltèt

and i have my insulin checked
e yo kontwole nivo ensilin mwen

and i have severe liquid diarrhea
e mwen gen yon dyare likid trè grav

and i just feel real bad
e mwen santi m pa bon ditou

and i'm a bricklayer
e mwen se yon bòsmason

and i'm calling
e m ap rele

and i'm going to ask you a few questions
e m pral poze w kèk kesyon

and i'm gonna send you a picture here over our system
e mwen pral voye yon foto ba w avèk sistèm nou an

and i'm just afraid that something is gonna happen to me
e mwen pè kòmkwa gen yon bagay ki pral rive mwen

and i'm just not feeling well
e m pa santi kò m bon menm

and i'm really having some bad chest pain today
e m gen gwo doulè pwatrinpwatrin jodi a

and i'm wondering if i should come in to see a doctor?
e m ap poze m kesyon èske pou m vin wè yon doktè jodi a ?

and into my arm
e nan bra m

and i only want you to answer yes or no
e tanpri reponn wi oswa non sèlman

and i really can't afford to miss work
e mwen pa kapab pa ale nan travay

and is anybody else in your home or your family friends sick
e èkse nenpòt moun lakay ou oswa zanmi ou malad

and is this the emergency room?
e èske isit la se sal dijans lan ?

and is this the right time for your hay fever
e èske se bon moman pou alèji ou deklare ?

and i take insulin for it
e mwen pran ensilin pou sa

and i take medicine for that
e m pran medikaman pou sa

and i take my inhaler
e mwen pran ponp respiratwa mwen

and i take my medicine and everything
e mwen pran medikaman mwen ak tout bagay

and it changes
e li chanje

and it comes at times
e li konn vini detanzantan

and it doesn't hurt there
e li pa fè mal la a

and it feels like there is pins and needles in my left arm
e m santi kòmsi foumi ap mache nan bra gòch mwen

and it get the chest pain
e li pwovoke doulè nan pwatrin lan

and i think i have a little bit of a fever
e m kwè mwen gen yon ti lafyèv

and i think it went into my arm
e mwen kwè li desann nan bra m

and it is a really sharp pain
e se vreman yon doulè ki fò

and it is not any specific activity
e se pa okenn aktivite espesyal

and it is on your left side correct?
e se sou bò gòch ou pa vre ?

and it lasts anywhere from two to four minutes
e li dire ant de a kat minit

and it lasts longer
e li dire plis tan toujou

and i try to go again
e mwen eseye ale ankò

and it said i'm about a hundred degrees
e li di mwen gen anviwon san degre

and it seems to get worse around five o'clock in the evening
e li sanble vin pi grav ozanviwon senk è nan apremidi

and it's quite a strong pain
e se yon gwo doulè

and it will probably look at more details on this
e li pral siman gade plis detay sou sa

and i've been going to the bathroom a lot
e m al nan twalèt anpil fwa

and i've been timing it
e mwen kontwole tan ki pase

and i wanna ask some questions
e mwen vle poze kèk kesyon

and i want you show me the diagram on this body figure
e mwen ta renmen ou montre m sou desen-dyagram sa a sou pati kò sa a

and i want you to describe for me
e m vle ou dekri pou mwen

and i want you to describe where the chest pain is
e mwen vle w di mwen ki kote doulè pwatrin ou an chita

and i want you to show me by drawing a circle of the area
e mwen vle w fè yon wonn toutotou zòn lan pou ka montre m li

and i want you to show me where your pains are
e mwen vle w  montre m ki kote ou gen doulè

and i was sneezing
e mwen t ap estènye

and i will wait for the ambulance
e mwen pral tann anbilans la

and i would advise you if at all possible not to drive yourself
e mwen ta konseye w si se posib pou w pa kondwi machin ou oumenm

and kinda like when you gotta cold
e se menmjan ak lè ou gen yon grip

and likely you know you're sharing it with the rest of your family
e li posib, ou konnen, pou w kontamine tout rès fanmi w

and lots of tightness i believe right?
e anpil redisman, pa vre ?

and make sure the heart is doing what they supposed to do
e asire w kè w ap fonksyone jan li fèt pou fonksyone

and mary are you still with me?
e Mary èske ou konprann tout sa m ap di w ?

and mister jones how long have you been having this pain?
e Msye Jones depi kilè ou gen doulè sa a ?

and my buddy convinced me that i should try to call someone
e zanmi mwen reyisi konvenk mwen se pou mwen eseye rele yon moun

and my doc is great
e mwen gen yon bon doktè

and my nose has been running
e nen m t ap koule

and my younger brother
e ti frè m

and now this pain has begun
e koulyè a doulè sa a kòmanse

and of the following
e nan lòt bagay sa yo

and oh gosh here
e oh bondye papa m, isit

and once in a while some pot
e detanzantan yon sigarèt mariwana

and one is naught
e youn se pa anyen

and other social questions
e lòt kesyon sosyal

and perhaps i would advise you to
e petèt mwen ta konseye w pou

and probably within the next twenty four hours it is best to go see your primary care doctor
e petèt anvan 24èdtan k ap vini yo pito w al wè doktè jeneralis ou

and running a lot
e kouri anpil

and see us as soon as possible
e vin wè nou touswit

and she is not having the runny stools or anything
e li pa gen dyare oswa lòt bagay

and she is sick
e li malad

and she is sorta have the same symptoms
e li plizoumwen gen menm sentom yo

and so do i have to go to the hospital?
e konsa se pou m ale lopital ?

and so is your pain radiating right now mister jones?
e konsa èske doulè w la ap gaye koulye a Msye Jones ?

and something they call rheumatic disease something like that
e yon bagay yo rele maladi rimatism oswa yon bagay konsa

and sometimes it hurts a lot
e li gendwa fè mal anpil

and sometimes it is a lot stronger than others too
e pafwa li pi fò pase lòt moman

and sometimes it kinda scares me
e pafwa li fè m pè menm

and sometimes the pain seems to go high into my neck as well
e pafwa doulè a sanble li rive jouk nan kou m menm

and so you've never really had anything like this before this severe?
e kidonk se premye fwa ou gen yon bagay ki osi grav ?

and take a few short breaths
e respire-ekspire plizyè fwa

and take two tylenol every four to six hours
e pran de grenn tylenòl chak kat a sis èdtan

and tell me what symptoms are you having now?
e di mwen kilès sentòm ou genyen koulye a ?

and tell m t
e di mwen

and ten being the most pain you've ever had
e dis se doulè ki pi fò ou janm santi

and ten being the worst headache
e dis se pi gwo maltèt ou janm genyen

and that is to have a seat
e se pou w chita

and that is what made me really call you guys
e se sa ki te vrèman fè mwen te rele nou

and that it is going to need further evaluation
e sa ap bezwen yon analiz ki pi apwofondi

and that it is worsening with activity
e sa ap agrave lè w fè aktivite

and the dust is up
e pousyè a leve

and the headache is kind of you know like one of those headaches at the back of the head
e maltèt sa a se tankou, ou konnen, menm kalite maltèt ak sa ki chita dèyè tèt ou

and then
e apre

and then also here behind
e apre la a dèyè tou

and then also in the back i have an aching part
e la dèyè a mwen gen yon doulè nan yon kote

and then dial nine one one
e apre sa rele nèf en en

and then here i feel pain in the arm
e la a mwen santi yon doulè nan bra mwen

and then i have a strong headache too
e mwen gen yon gwo maltèt tou

and then it goes up here too
e li monte jouk la a tou

and then one and one
e apre sa en apre en

and then see how it gets later?
e apre sa tann pou wè jan l ap evolye pita ?

and then sometimes it even goes into my arms
e pafwa li menm desann nan bra m

and then sometimes it gets a little bit better
e pafwa li fè yon ti amelyorasyon

and then that is what really worries me
e se sa ki fè m pè

and then was going to stop
e li ta pral rete

and then when i don't have anything else in my stomach
e lè mwen pa gen anyen nan vant mwen

and the pain stopped
e doulè a rete

and they have diarrhea
e yo gen dyare

and they're having some fevers as well
e yo gen yon mouvman lafyèv tou

and they're okay
e yo anfòm

and today did you take your sugar level
e jodia èske ou te tcheke nivo sik ou

and up here
e jouk la

and voiding urine?
e fè pipi ?

and wait
e tann

and wait for the ambulance
e tann anbilans la

and we don't know your medical history though
e nou pa konnen ki maladi ou te deja genyen

and what are you vomiting?
e kisa w ap vomi ?

and what do you do?
e kisa w fè ?

and what i do suggest is
e sa mwen rekòmande se

and what i recommend you is you should go to the emergency room
e sa mwen konseye w se ale nan sal dijans

and what is your height?
e ki wotè w ?

and what medications are you taking?
e ki medikaman w ap pran ?

and what medications are you taking now?
e ki medikaman w ap pran koulye a ?

and what medicine mary have you taken
e ki medikaman ou t ap pran, Marie ?

and what medicines do you take for these diseases?
e ki medikaman ou pran pou maladi sa yo ?

and what were you doing
e ki sa w t ap fè

and where else are you drawing mary?
e ki lòt kote w ap trase, Mary ?

and where is it located?
e ki kote sa ye ?

and where it ends?
e ki kote li fini ?

and where it moves
e ki kote li gaye

and which is your job?
e ki travay w ap fè ?

and which medicine should the doctor prescribe for me?
e ki medikaman doktè a ta dwe prekri m ?

and while you're drawing
e pandan w ap trase a

and with your history of diabetes
e avèk maladi sik ou a

and would it hurt even more
e èske li ta w fè pi mal ankò

and you cannot drink
e ou pa kapab bwè

and you don't have any other health problems
e ou pa gen lòt maladi

and you haven't had any foreign travel lately?
e w pa vwayaje ale nan peyi entranje tou lòt jou ?

and you know i haven't missed a single day in the last ten years
e ou konnen mwen pa janm manke menm pa yon sèl jou pandan dis lane ki sòt pase yo

and you know it feels like my chest is like gonna crush
e ou konnen se kòmkwa mwen santi pwatrin mwen pral fann

and you know people cough on me all the time
e gen moun ki touse nan figi m tout tan

and you know then maybe the pain sorta starts to come back
e ou konnen petèt doulè a gendwa sanble li vle tounen

and you need to do that right now
e se pou w fè sa koulye a

and you probably ought to get to the clinic right now
e se pou w ale nan klinik la touswit

and you push nine
e ou peze nèf

and your diarrhea
e dyare w la

and you're having chest pain
e w gen doulè pwatrin

and your headaches
e maltèt ou yo

and your insulin?
e ensilin ou an ?

and your symptoms do not go away in five days
e sentòm ou yo pa disparèt apre senk jou

and your weight?
e konbyen ou peze ?

and you said this is a pressure in your chest
e ou di se yon presyon ou gen nan pwatrin ou

and you say that it is sharp
e ou di ke li fò anpil

and you see somebody in the clinic
e ou konn wè yon moun nan klinik la

and you should probably take an aspirin two aspirins now
e ou ta dwe pran yon grenn aspirin, de grenn aspirin koulye a

and you sweep around the store
e bale tout magazen an

and zero being very mild or no pain
e zewo se nivo ki vle ou doulè a fèb oswa ou pa gen doulè ditou

another thing is that i'm not hungry
yon lòt bagay tou sèke mwen pa grangou

any burning with urination?
èske lè w fè pipi ou santi li brile w ?

any chest pain?
èske ou pa gen okenn doulè pwatrin ?

any cough?
èske ou touse ?

any diabetes?
èske ou fè maladi sik ?

any discoloration with the urine?
èske pipi w chanje koulè ?

any funny feeling numbness tingling on the left arm?
Èske ou pa gen okenn sansasyon dwòl tankou paralizi pikòtman nan bra gòch ou ?

any kind of burning sensation?
èske ou santi yon bagay k ap brile w ?

anyone in the family have a heart problem heart disease heart attack high cholesterol high blood pressure
èske gen moun nan fanmi w ki gen pwoblèm kè, maladi kè, atak kadyak, kolestewòl, tansyon ?

any other history of any medical problems or anything?
èske ou te konn gen lòt maladi oswa lòt pwoblèm ?

any other symptoms or problems that you notice with the muscle aches?
èske ou remake nenpòt lòt sentòm oswa pwoblèm lè ou gen doulè miskilè ?

any pain with urination
èske li fè w mal lè w ap fè pipi ?

any sharp pain on your left side of your chest?
èske ou santi yon gwo doulè sou bò gòch pwatrin ou ?

any shortness of breath?
èske souf ou kout ?

any sweating? any nausea vomiting or lightheadedness?
èske ou transpire ? èske ou genyen kè plen vomisman oswa tèt ou ap vire (vètij) ?

appreciate your help
mwen remèsye ou pou èd ke ou ban mwen

approximately two hundred twenty pounds
anviwon de san ven liv

are having pain?
èske ou gen doulè ?

are there other people sick as you at home with your same symptoms?
èske gen moun lakay ou ki malad menm jan avèk ou avèk menm sentòm yo ?

are there other people sick like you at home
èske gen lòt moun ki malad lakay ou menm jan avèk ou

are they all over your body or just in your arms and legs?
èske se nan tout kò w oswa nan bra w avèk janm ou sèlman ?

are you?
èske ou ?

are you able to keep any liquids down
èske ou pa vomi likid ou bwè

are you a drinker?
èske ou se yon tafyatè ?

are you allergic to some medicine?
èske ou alèjik avèk sèten medikaman ?

are you allergic to some medicines?
èske ou alèjik avèk sèten medikaman ?

are you angry
èske ou fache

are you familiar with this term?
èske ou konprann mo sa a ?

are you good
èske sa va

are you having also abdominal pain?
Èske ou gen doulè nan vant ou ?

are you having any chills?
èske ou gen frison ?

are you having any difficulty breathing now
èske ou gen difikilte pou respire koulye a

are you having any other symptoms?
èske ou gen nenpòt ki lòt sentòm ?

are you having any shortness of breath?
èske souf ou kout ?

are you having headache in the front of your head?
èske ou gen maltèt devan tèt ou ?

are you having sweats?
èske ou gen swe frèt (transpire anpil)?

are you intoxicated right now?
èske ou sou koulye a ?

are you on any other medicine besides insulin?
èske w ap lòt medikaman apa ensilin la ?

are you still having the chest pain
èske ou kontinye gen doulè pwatrin lan

are you still there?
èske ou la toujou ?

are you taking any medications of any sorts?
èske w apnenpòt ki lòt medikaman ?

are you will robinson?
èske ou rele Will Robinson ?

as far as i know
dapre sa mwen konnen

as far as i kn t
dapre sa mwen konnen

as far as you know?
dapre ou ?

a sharp pain a sharp pain
yon gwo doulè yon gwo doulè

at home?
lakay ?

at this point i would be concerned that you might be having not enough blood go to your heart maybe
lè sa a mwen ta pè ou pa gen ase san ki rive nan kè w petèt

bad taste in your mouth?
ou gen yon move gou nan bouch ou ?

because i don't feel good
paske mwen pa santi m byen

because i have asthma
paske mwen gen opresyon

because i'm having a lot of pain
paske doulè a fò

because i'm not feeling very well today
paske mwen pa santi m byen jodi a

because i'm not very well
paske mwen pa santi byen ditou

because it's better to check your state of health
paske li pi bon pou tcheke eta sante w

because the pain was going to start
paske doulè a ta pral kòmanse

because this is flu season
paske se sezon lagrip

because your pain seems to have been continuous for the last two hours
paske sanble ou gen doulè san rete depi 2 èdtan

before i was always well
anvansa mwen te toujou byen

before we make that decision here
anvan nou pran desizyon sa a la a

before you answer that
anvan ou reponn

besides the diabetes do you have other problems or important diseases?
apa maladi sik (dyabèt), èske ou gen lòt pwoblèm oswa gwo maladi ?

besides the pain and the breathlessness do you have sweat nausea vomiting?
apa doulè ak souf kout, èske ou transpire ou gen kè plen oswa ou konn vomi ?

bowing?
pliye tankou si w ap salye yon moun

bowing the head?
bese tèt ou ?

but also we shouldn't be put aside for the heart cardiac origin chest pain
men tou yo pa ta dwe mete nou sou kote poutèt doulè pwatrin ki sot nan maladi kadyak la

but a more important problem now is this chest pain
men yon pwoblèm ki pi enpòtan koulye a se doulè pwatrin sa a

but can you tell me where that pain is going
men èske ou kapab di mwen ki kote doulè sa a prale

but certainly
men sètènman

but did i tell you i was vomiting too
men èske mwen te di w m konn vomi tou

but do not drive yourself
men pa kondwi machin ou oumenm

but don't delay your trip
men pa tann pou fè deplasman sa a

but do you find yourself sweating more with this pain
men èske ou wè w ap transpire plis poutèt ou gen doulè sa a

but he died unexpectedly
men li mouri sibitman

but he sees me at least once a month
men li konn wè mwen omwen yon fwa pa mwa

but i can feel it like go up my neck and to my left shoulder
men mwen kapab santi li monte anlè kou m e li rive nan zepòl dwat mwen

but i couldn't find it
men mwen pa t kapab jwenn li

but i don't normally get the pain
men mwen pa gen doulè a anjeneral

but i don't think she was having diarrhea
men mwen pa panse li te gen dyare

but i feel worse
men mwen santi pi mal

but if you have increasing diarrhea
men si ou gen dyare pi fò toujou

but if you have the cough
men si w ap touse

but i get the generics at walmart
men mwen jwenn medikaman jenerik yo nan Walmart

but i gotta tell you you know
men fòk mwen di w, ou konnen

but i got this real cold sweat
men mwen konn genyen swe ki trè frèt (transpirasyon frèt)

but i have difficulty breathing
men mwen gen difikilte pou mwen respire

but i just can't
men mwen pa kapab

but i know lot of people cough on me
men mwen konnen anpil moun touse sou mwen

but i'm in a cold sweat
men gen yon swe frèt (transpirasyon ki frèt)

but i'm kinda short of breath
men mwen gen souf ki kout

but i'm not having any vomiting or diarrhea
men mwen pa gen okenn vomisman ni dyare

but i'm really worried
men mwen gen anpil enkyetid

but in your family is there somebody with heart problems now or in the past?
men nan fanmi w èske gen yon moun ki gen pwoblèm kè koulye a oswa anvan ?

but is it serious?
men èske li grav ?

but is this pain sharp
men èske doulè sa a fò

but is your sweat cold or hot?
men èske transpirasyon ou frèt oswa cho ?

but i take insulin
men mwen pran ensilin

but it doesn't feel like that now
men mwen pa santi sa koulye a

but it feels like it is in my back too
men mwen santi tankou li nan do m tou

but it has been lasting all day
men mwen fè tout jounen an avèk li

but i think he is sleeping
men mwen kwè l ap dòmi

but it is just real real loose and runny
men li trè trè dlo

but it is still constantly there
men li pa janm ale

but it just hurts
men li fè m mal

but it never lasted like this before
men li pa t janm dire lontan konsa anvan

but it really hurts you know
men li fè m mal tout bon vre

but it's important now you go to the first aid station
men li enpòtan pou ou ale nan pòs premye swen medikal

but it's not a real pain
men se pa yon vrè doulè

but it's not the first time
men se pa premye fwa

but i want you to draw for me
e m vle ou desine l pou mwen

but i work in a store
men mwen travay nan yon magazen

but like i said my sister is sick like this too
men jan mwen te di a, sè m malad konsa tou

but no diarrhea
men san dyare

but nothing is coming up
men pa gen anyen k ap vini

but now it's been about three months
men koulye a sa fè twa mwa anviwon

but now it's stronger
men koulye a li pi fò

but otherwise i think this should care of itself
men sinon mwen kwè l ap ranje pou kont li

but she doesn't have vomiting and diarrhea
men li pa vomi e li pa gen dyare

but she doesn't have vomiting or diarrhea
men li pa vomi e li pa gen dyare

but she is just not having the vomiting
men li p ap vomi

but that man is much smaller
men nèg sa a pi piti anpil

but the temperature is not very high
men tanperati a pa trè wo

but this time it seems stronger
men fwa sa a li sanble li pi fò

but to get a friend to bring you if possible
men mande yon zanmi pou li mennen ou, si se posib

but we need to treat every chest pain with the utmost seriousness
men nou dwe pran tout prekosyon pou swen tout doulè pwatrin

but you know earlier today
men ou konnen pi bonè jodi a

but you know i drink
men ou konnen, mwen bwè

but you know i'm on insulin
men ou konnen, m ap pran ensilin

but you know i sit down
men ou konnen mwen chita

but you know it is kinda hard to tell
men ou konnen li yon jan difisil pou kapab di

but you know it is not really hurting to breathe per se
men ou konprann li pa fè m mal vreman lè m ap respire sèlman

but you know my sugar is pretty regular
men ou konnen nivo sik mwen ase nòmal

but you know nothing else
men ou konnen okenn lòt bagay

but you know when i get up again
men ou konnen lè mwen eseye leve ankò

but you're breathing all right right now right?
men w ap respire nòmalman koulye a pa vre ?

but you think this is that serious?
men ou kwè li tèlman grav konsa ?

by ambulance preferably
nan anbilans, de preferans

bye
babay

call an ambulance
rele yon anbilans

can i have you draw on that picture
èske ou kapab desine sou foto sa a

can i help you?
kisa mwen kapab fè pou ou ?

can i help you please?
tanpri, kisa mwen kapab fè pou ou ?

can i just rest for a while
èske mwen kapab repose pandan yon ti moman

can you describe little bit better?
èske ou kapab dekri pi byen ?

can you give me on a scale from one to ten how intense or how strong is this pain that you're having?
èske ou kapab di m ki nivo doulè ou genyen oswa ki entansite doulè a, zewo vle di ou pa gen doulè e dis vle di doulè a trè, trè fò

can you help me?
èske ou kapab ede mwen ?

can you help me today?
èske ou kapab ede mwen jodi a ?

can you see?
èske ou kapab wè ?

can you see it?
èske ou kapab wè l ?

can you see that doc?
èske ou wè sa a doktè ?

can you show me
èske ou kapab montre mwen ?

can you tell me if anybody in your family has had any illnesses recently?
èske ou kapab di mwen si gen yon moun nan fanmi w ki te malad tou lòt jou ?

can you tell me or what level you're having this pain now?
èske ou kapab di mwen nan ki nivo doulè sa a ye koulye a ?

'cause i go to the doc
paske mwen pral kay doktè

'cause i just really didn't even think i had any heart problems
paske mwen pa t menm panse mwen te gen pwoblèm kè

'cause i'm sitting down talking to you now
paske mwen chita e m ap pale avèk ou koulye a

'cause like i said
paske jan mwen te di a

'cause maybe this will help you and stuff
paske sa kapab ede w

'cause my arm went kind of numb this afternoon
paske bra m te yon jan angoudi apremidi a

'cause of this chest pain i totally forgot
Poutèt doulè pwatrin sa a mwen bliye nèt

'cause they're having a cough
paske y ap touse

'cause we do need to do further tests here
paske nou dwe fè plis tès toujou

chest pain
doulè pwatrin

cold
frèt

cold sweat?
swe frèt ?

cold sweats
swe frèt ?

come in
antre

congestion?
konjesyon ?

could you please describe the pain?
èske ou kapab dekri doulè a tanpri ?

could you say that?
èske ou kapab di sa ?

david put that down
david depoze bagay sa a

diarrhea?
dyare ?

did i tell you about my diarrhea?
èske mwen te di w mwen gen dyare ?

did i tell you i don't have any appetite
èske mwen te di w mwen pa gen apeti

didn't ever take specific tests?
ou pa t janm fè tès espesifik yo ?

did you actually take your temperate with a thermometer
èske ou te pran tanperati w avèk yon tèmomèt

did you do anything
èske ou te fè yon bagay

did you have medical examinations for these problems
èske ou te fè yon egzamen medikal pou pwoblèm sa yo

did you hear me?
èske ou tande sa mwen di ou ?

did you never check it?
èske ou te janm tcheke li ?

did you t
èske ou te

does it come and go
èske li konn vini e li ale

does it feel like somebody squeezing your chest
èske ou santi tankou si yon moun t ap peze pwatrin ou

does it go anywhere
èske li deplase yon lòt kote

does it go to your neck to your arms to your back?
èske li antre nan kou w nan bra w nan do w ?

does it hurt
èske li fè mal

does it look like that?
èske li sanble sa ?

does it seem to make the pain worse
èske gen lè li fè doulè vin pi fò

doesn't hurt
li pa fè mal

does that sound acceptable to you?
èske ou dakò avèk sa ?

does that tend to make it worse
èske li vin pi grav lè mwen fè sa

does the pain come back?
èske doulè a konn tounen ?

does the pain go into your jaw
èske doulè a antre nan machwa w

does this pain increase
èske doulè a ogmante

does your pain go away
èske doulè a ale

do i have indigestion
èske mwen gen endijesyon

do not take any today
pa pran okenn jodi a

don't wait
pa tann

do still feel like shortness of breath
èske souf ou kout toujou

do they complain of being sick similar symptoms?
èske yo plenyen yo malad e ke yo genyen menm sentòm ?

do you
èske

do you also feel a pain here along your arm?
èske ou santi yon doulè isit tou nan tout bra w ?

do you check your sugars by yourself at home?
èske ou tcheke nivo sik ou poukont ou lakay ou ?

do you feel a lot of pain
èske ou santi doulè pwatrin lan fò

do you feel guilty about your drinking?
èske ou santi w koupab poutèt w ap bwè a ?

do you feel pain only in that part
èske ou santi yon doulè nan pati sa a sèlman

do you get out of breath?
èske ou gen difikilte pou respire nòmalman ?

do you have allergies
èske ou gen alèji

do you have also nausea and vomiting?
èske ou gen noze ak vomisman ?

do you have an eye-opener in the morning?
èske ou konn pran yon bagay pou ede w leve nan maten ?

do you have any allergies to any drugs or medications?
èske ou gen alèji ak nenpòt pwodwi oswa medikaman ?

do you have any allergies to any medications?
èske ou gen alèji ak nenpòt medikaman ?

do you have any allergies to any medications or anything?
èske ou gen alèji ak nenpòt medikaman oswa nenpòt ki bagay ?

do you have any aspirin with there handy in your purse or whatever
èske ou vini avèk aspirin nan sak ou oswa lòt kote

do you have any blood pressure problem as far as you know?
èske ou konnen si w gen pwoblèm tansyon ?

do you have any heart problems?
èske ou gen pwoblèm kè ?

do you have any history of any heart problems in the family or anything?
èske ou gen lòt pwoblèm kè nan fanmi w oswa lòt kalite maladi ?

do you have any medical problems?
èske ou gen pwoblèm medikal ?

do you have any other chronic like high blood pressure or anything like that?
èske ou gen lòt maladi kwonik tankou tansyon oswa lòt maladi konsa ?

do you have any other diseases?
èske ou gen nenpòt ki lòt maladi ?

do you have any other diseases chronic medical problems like diabetes?
èske ou gen lòt maladi kwonik pwoblèm medikal tankou dyabèt ?

do you have any other medical problems
èske ou gen lòt pwoblèm medikal

do you have any other past medical problems
èske ou te genyen lòt pwoblèm medikal oparavan

do you have any questions?
èske ou gen kesyon ou ta renmen poze ?

do you have any shortness of breath with that chest pain?
èske souf ou kout lè ou gen doulè pwatrin sa a ?

do you have any t
èske ou gen nenpòt ki

do you have aspirin at home?
èske ou gen aspirin lakay ou ?

do you have a stiff neck and a headache?
èske kou w rèd e ou gen maltèt ?

do you have a temperature?
èske ou gen lafyèv ?

do you have at home tachipirina or something similar?
èske ou gen aspirin lakay ou oswa yon lòt grenn ki tankou aspirin ?

do you have diabetes?
èske ou gen dyabèt ?

do you have high blood pressure?
èske ou fè tansyon ?

do you have some shortness of breath goes with that?
èske souf ou konn kout lè ou gen sa ?

do you have the temperature?
èske ou gen tanperati a ?

do you have vomiting and diarrhea?
èske ou gen vomisman ak dyare ?

do you know how to use this?
èske ou konnen kijan pou fè sa ?

do you know if he had a problem with his heart?
èske ou konnen si li te deja gen pwoblèm kè ?

do you know what i'm talking about doc?
èske ou konprann sa m ap di w la, doktè ?

do you know what symptoms she was having?
èske ou konnen ki sentòm li genyen ?

do you know what your cholesterol level is?
èske ou konnen nivo kolestewòl ou ?

do you notice any funny looking rashes on your skin
èske ou remake kèk lagratèl sou po w

do your mom or dad or brothers or sisters have problems with their heart?
èske manman ou papa ou oswa frè ak sè w gen pwoblèm kè ?

do your relatives have the same symptoms
èske fanmi w gen menm sentom yo

do you see
èske ou wè

do you see it?
èske ou wè l ?

do you see that picture?
èske ou kapab wè foto sa a ?

do you see the drawing
èske ou wè desen a

do you see the image?
èske ou wè imaj la

do you smoke?
e èske ou fimen ?

do you suffer from some particular diseases?
èske ou gen yon maladi espesyal ?

do you take insulin?
èske ou pran ensilin ?

do you understand?
èske ou konprann ?

do you understand me?
èske ou konprann mwen ?

do you understand that?
èske ou konprann sa ?

do you want me to take it now doctor?
èske ou vle pou mwen pran l koulye a, doktè ?

drink plenty of fluids today
bwè anpil likid jodi a

driver
chofè

emergency room
sal dijans

every now and then
detanzantan

every now and then i take like a aspirin or something
detanzantan mwen pran tankou yon aspirin oswa yon lòt bagay

exactly what you're describing
egzakteman sa w ap dekri

few tylenols
Kèk grenn tylenol

fifty eight
Senkant-uit

first of all can you hear me very well?
premyèman, èske ou kapab tande mwen byen ?

five six
senk sis

for about two to three
pandan apeprè de a twa

for a few days i have had a temperature
Sa fè kèk jou mwen gen lafyèv

for many years?
pandan plizyè lane ?

for the ambulance to arrive
pou anbilans la rive

for the moment an aspirin is also good
koulye a, yon aspirin trè bon tou

forty five
karann-senk

from my point of view it's better you 'll go to the first aid station
dapre mwen, li ta pi bon pou w ale nan pòs premye swen

get right on up there
monte la a

get this checked out properly
tcheke sa kòrèkteman

go ahead
ale devan

goes up there
monte la

going to the toilet
ale nan twalèt

good
byen

goodbye
bay-bay

good morning
bonjou

good morning doctor
bonjou, doktè

go right ahead
ou te mèt ale

got pains here
gen doulè isit

go up up the left side here
monte sou bò gòch lan la a

have a dry cough a cold and runny nose vomiting diarrhea
ap touse sèch yon refwadisman nen ap koule vomisman dyare

haven't been anywhere
pa t ale okenn kote

have yo t
èske ou

have you been able to measure it?
èske ou te arive mezire li ?

have you been having more than four loose diarrhea today?
èske ou fè tata dlo dyare plis pase kat fwa nan jounen a ?

have you been on a long plane flight or a bus ride for many many hours
èske ou te rete nan yon avyon oswa nan yon otobis pandan anpil èdtan

have you been urinating
èske ou te fè pipi

have you had alcohol beer?
èske ou te bwè alkòl, byè ?

have you had any chills?
èske ou te gen frison ?

have you had any family history of any heart attacks? strokes?
èske ou te deja gen kriz kadyak ? aksidan vaskilè serebral (estwok) ?

have you had any problems with urination?
èske ou deja gen pwoblèm pou pipi ?

have you had from your doctor a test called a hemoglobin-a-one-c?
èske doktè w te fè w fè yon tès ki rele emoglobin-a-en-c ?

have you taken
èske ou te pran

have you taken viagra today?
èske ou te pran viagra jodi a ?

he died
li mouri

heidelberg telemedicine help-line
Nimewo gratis heidelberg telemedicine

he is coming
l ap vini

he is here
li la a

he is seventeen
li gen disèt an

he just dropped dead
li fèk mouri

he just takes great care of me
li okipe m trè byen

hello
alo

hello?
alo ?

hello doc
alo, doktè

hello?
alo ?

here i feel pain
mwen gen doulè isit

here in front
la a, devan an

he sleeps well
li dòmi byen

he tried to show me how to use it
li te eseye montre m kijan pou m sèvi avèk li

he was about forty years old
li te gen anviwon karant tan

he was well
li te byen

hey
hey

hi doc
bonjou, doktè

hi doctor
bonjou, doktè

hi doctor porter
bonjou doktè Porter

high blood pressure diabetes?
tansyon dyabèt ?

hi mister jones
Bonjou, msye Jones

hold on
tann

how about any nausea or vomiting or diarrhea?
e kè plen oswa vomisman oubyen dyare ?

how about smoking?
e fimen ?

how are you?
kijan ou ye ?

how are you feeling?
kijan ou santi w ?

how can i help you?
kisa mwen kapab fè pou ou ?

how can we help you?
kisa nou kapab fè pou ou ?

how do i direct it?
kijan mwen dwe dirije l ?

however don't worry
sepandan ou pa bezwen pè

however i have a bit about thirty seven point five celsius
Sepandan,mwen gen apeprè trant-sèt pwen senk degree sèlsiyis

however i suggest to you to go to your doctor tomorrow
sepandan mwen rekòmande w ale kay doktè w demen sidyevle

however i take tests for the diabetes
sepandan mwen fè tèst pou dyabèt la

however she has symptoms quite similar to mine
sepandan li gen sentòm ki sanble pa m yo anpil

how high does it get?
ki wotè li rive ?

how high is your fever?
ki wotè lafyèv ou ?

how high was it?
ki wotè li te ye ?

how long ago did the pain begin?
kilè doulè a te kòmanse ?

how long does it last
konbyen tan li dire

how long does it last?
konbyen tan li dire ?

how long do you sit down?
konbyen tan ou chita ?

how long has it been going on?
depi konbyen tan sa konn rive ?

how long have you been in continuous pain today?
konbyen tan doulè a dire san rete jodi a  ?

how many years?
konbyen lane ?

how may i help you?
kisa mwen kapab fè pou ou ?

how much?
konbyen ?

how much do you smoke?
konbyen sigarèt ou fimen ?

how much do you smoke madam? per day?
konbyen sigarèt ou fimen, madam ? chak jou ?

how much do you weigh?
konbyen ou peze ?

how much pain are you feeling right now?
konbyen doulè w ap santi koulye a ?

how much pain are you in now?
èske ou santi doulè koulye a ?

how old are you?
ki laj ou ?

how old are you mary?
ki laj ou, Marie ?

how's the temperature?
kijan tanperati a ye ?

how' s your blood pressure?
kijan tansyon ou ye ?

how tall is that?
ki wotè sa a ?

hundred and seventy
san swasann-dis

i advise you to go and see a doctor
mwen rekòmande pou w ale kay doktè

i advise you to go and see a specialist
mwen rekòmande pou w ale kay yon espesyalis

i am allergic to flowers
mwen fè alèji ak flè

i am a teacher
mwen yon pwofesè

i am calling you
m ap rele w

i am diabetic
mwen dyabetik

i am fever
mwen gen lafyèv

i am not feeling good at all
mwen pa santi m byen ditou

i breathe my inhaler
Mwen respire ponp mwen

i can do that
mwen kapab fè sa

i can hearing
mwen kapab tande

i can sorta feel it in my stomach too
mwen kapab santi l enpe nan vant mwen tou

i can't remember their history
mwen pa kapab sonje istwa yo

i check my sugars every day
mwen tcheke nivo sik mwen chak jou

i couldn't quite understand
mwen pa t kapab konprann byen

i did get a little short of breath
mwen te santi souf mwen te kout enpe

i didn't ever take tests
mwen pa janm fè tès

i didn't have problems taking medicines
mwen pa t gen pwoblèm pou pran medikaman

i didn't take my temperature
mwen pa pran tanperati mwen

i do have diabetes
mwen gen dyabèt

i don't breathe well
mwen pa respire byen

i don't count birthdays anymore you know
mwen pa konte ki laj mwen genyen ankò

i don't feel like eating
mwen pa anvi manje

i don't go see the doctor
mwen pa ale kay doktè

i don't have any diarrhea
mwen pa gen dyare

i don't have anything like that
mwen pa gen okenn bagay konsa

i don't have much of an appetite
mwen pa gen anpil apeti

i don't have that pain
mwen pa gen doulè sa a

i don't have too much of the pain
doulè sa a pa fò anpil

i don't have vomiting and diarrhea
mwen pa vomi e mwen pa gen dyare

i don't know
mwen pa konnen

i don't know if that is supposed to me near my bladder
mwen pa konnen si li sipoze bò kot vesi mwen

i don't know what
mwen pa konn kisa

i don't like to go to the doctor
mwen pa renmen ale kay doktè

i don't remember
mwen pa sonje

i don't smoke
mwen pa fimen

i don't take anything
mwen pa pran anyen

i don't think i have high blood pressure
mwen pa kwè mwen fè tansyon

i don't think so
mwen pa kwè sa

i don't think you have any serious warning signs
mwen pa kwè ou gen okenn siy avètisman ki grav

i don't want to say that is what it is
mwen pa vle di sa ye jan li ye a

i do smoke
mwen fimen

i do smoke some cigarettes
mwen konn fimen kèk sigarèt

i drink my milk every day
mwen bwè lèt mwen chak jou

i eat
mwen manje

if anything changes
si yon bagay chanje

if did?
si li te fè l ?

i feel a pain in the chest here in the front part of the chest
mwen santi doulè nan pwatrin mwen, la nan devan pwatrin mwen an

i feel a pain in the neck
mwen gen yon doulè nan kou mwen

i feel pain all over my head
mwen gen yon doulè nan tout tèt mwen

i feel pain everywhere
mwen gen doulè nan tout kò m

i feel pain here and also here and also there
mwen gen yon doulè la epi la epi la a tou

i feel pain here in front of the brow and also quite behind the nape on these two sides
mwen gen doulè devan sousi a epitou dèyè nen mwen nèt sou de bò sa yo

i feel pain in all my bones
mwen gen doulè nan tout zo mwen

if i go up some stairs
si mwen monte kèk mach eskalye

if i'm laying or resting
si mwen kouche oswa m ap repoze

if in the next five to seven days that you're not better
si pandan pwochen senk oswa sèt jou yo ou pa santi w pi byen

if i take it easy
si mwen rete kalm

if nine one one isn't available
si nèf en en pa disponib

if not
sinon

if so i would go ahead and take one of those now
si se sa, mwen ta kontinye e mwen ta pran youn nan sa yo koulye a

if somebody was to push on your stomach especially right around in this area
si yon moun te fè presyon sou vant ou, espesyalman nan pati sa a

if that is a problem
si se yon pwoblèm

if that is what you asking
si se sa w ap mande

if there aren't any problems
si pa gen okenn pwoblèm

if there is any other issue or questions you need
si gen lòt pwoblèm osa kesyon ou bezwen

if they left go quickly?
si yo kite ale rapidman ?

if you can draw where the pain is
si ou kapab trase kote doulè a ye

if you can get hold of some aspirin
si ou kapab jwenn kèk grenn aspirin

if you continue to have high fevers
si ou kontinye gen gwo lafyèv

if you could
si ou te kapab

if you have a fever of a hundred and two or higher
si ou gen lafyèv sande degre oswa plis

if you haven't gotten any better in about twenty four hours
si ou pa amelyore nan anviwon vent-kat èdtan

if you have taken your temperature
si ou te pran tanperati w

if you it or
si w manje oswa

if you rest
si ou repoze

if you take two aspirins
si ou pran de grenn aspirin

if you think that your symptoms or problems warrant a better look
si ou panse sentòm oswa pwoblèm ou yo ta merite pou nou kontinye egzmen an plis

i get regular checkups
mwen fè tchèkòp regilyèman

i got a fever yesterday
mwen te gen lafyèv yè

i got a little bit of pain
mwen gen yon ti doulè

i got a little bit you know
mwen gen yon tikal

i got a old thermometer here
mwen gen yon vye tèmomet la a

i got a slight fever too
mwen gen yon ti lafyèv tou

i got distracted
mwen pèdi konsantrasyon mwen

i got like stomach pains that go with it
mwen gen tankou doulè nan vant ki mache avèk li

i go to my regular checkups and stuff
mwen fè tchèkòp regilyèman ak lòt bagay toujou

i got them in my muscles
mwen genyen yon an misk mwen

i guess you know it is like pins and needles and stuff like that
mwen sipoze li tankou zepeng ak zegwi ak bagay konsa

i had a fever yesterday
mwen te gen lafyèv ayè

i had a short sharp pain in my chest
mwen te gen yon doulè fò pandan yon ti tan nan pwatrin mwen

i had that in an hour
mwen te genyen li pandan inèdtan

i had the normal childhood illnesses
mwen te gen maladi nòmal tout timoun konn genyen yo

i had the normal illnesses
mwen te gen maladi nòmal yo

i have a cold
mwen gen yon refwadisman

i have a couple questions
mwen gen kèk kesyon

i have a headache here in the front
mwen gen yon maltèt la a pa devan

i have a intense headache in the temples
mwen gen yon gwo maltèt nan tanp mwen yo

i have a lot of them at home
mwen gen anpil lakay mwen

i have a lump in my throat
mwen gen yon boul nan gòj mwen

i have a pain everywhere
mwen gen doulè nan tout kò m

i have a sharp pain here in the chest
mwen gen yon gwo doulè la a nan pwatrin mwen

i have asthma
mwen gen opresyon

i have asthma and rheumatism
mwen gen opresyon ak maladi rimatism

i have a strong headache
mwen gen yon gwo maltèt

i have a wound on my head
mwen blese nan tèt

i have been working all morning
mwen t ap travay tout maten an

i have breathlessness
souf mwen kout

i have diabetes
mwen gen dyabèt

i have had it for several days
mwen te genyen l pandan plizyè jou

i have hay fever though too
mwen fè alèji kont polèn tou

i have it
mwen genyen l

i have made on the body around the chest area?
mwen te fè sou kò a toutotou pati pwatrin lan ?

i have not felt very well for two days
mwen pa santi m byen depi de jou

i haven't any pain
mwen pa gen okenn doulè

i haven't had much reason to
mwen pa t gen okenn rezon pou

i haven't really talked about it
mwen pa t vreman pale de sa

i haven't seen the doctor in several years
mwen pa janm ale kay doktè pou plizyè lane

i haven't taken it since then
mwen pa t janm pran li depi lè sa a

i have pain everywhere
mwen gen doulè nan tout kò m

i have problems eating fish
mwen gen pwoblèm manje pwason

i have problems sleeping
mwen gen pwoblèm pou dòmi

i have problems with my feet
mwen gen pwoblèm avèk pye mwen yo

i have quite a toothache too
mwen gen yon gwo maldan tou

i have some difficulty breathing too
mwen gen kèk difikilte pou respire tou

i have throat pain
mwen gen doulè nan gòj

i just feel really warm
mwen annik santi m cho toutbon

i just kinda feel it up there sometimes
mwen annik santi l yon jan tripote m pafwa

i know that the last couple hours
mwen konnen sa nan dènye dezèdtan ki sot pase yo

i know the doc orders a lot of tests for me
mwen konnen doktè a mande anpil egzamen pou mwen

i like to drink
mwen renmen bwè

i'll do that right now
mwen pral fè sa kounye a

i'll follow your advice
mwen pral suiv konsèy ou

i'll send you an image
mwen pral voye yon imaj pou ou

i'll show you this picture here
mwen pral montre w foto sa a isit la

i'll try to draw you a picture
mwen pral eseye fè yon desen pou ou

i lost the connection here
mwen pèdi koneksyon an isit la

i'm a bricklayer
mwen se yon bòsmason

i'm a hundred and two kilograms
mwen peze sande kilogram

i'm allergic to pollen of the spring but not to medicines
mwen fè alèji ak polèn nan sezon prentan, men mwen pa fè alèji ak medikaman

i'm a truck driver
mwen se yon chofè kamyon

i'm calling
m ap rele

i'm coming right in
m ap vini kounye a

i mean
mwen vle di

i mean your temperature in the last twenty four hours?
mwen vle di tanperati w nan dènye vennkat èdtan ki sot pase yo?

i'm elizabeth
mwen se Elizabeth

i'm feeling achy all over
mwen santi doulè toupatou

i'm feeling better today
mwen santi m pi byen  jodi a

i'm five foot six inches
wotè m se senk pye ak sis pous

i'm forty five years old
mwen gen karannsenk an

i'm going to send you a diagram now on the computer
mwen pral voye yon dyagram pou ou sou konpitè a kounye a

i'm going to show you a diagram
mwen pral montre w yon dyagram

i'm going to show you here on this picture
mwen pral montre w isit la, sou foto sa a

i'm gonna ask you a few questions
mwen pral poze w kèk kesyon

i'm gonna give you a pain scale
mwen pral ba w divès degre doulè

i'm gonna send you a picture
mwen pral voye yon foto pou ou

i'm gonna send you this picture of the body
mwen pral voye foto sa pou ou de kò a

i'm having chest pain
mwen gen doulè nan pwatrin

i'm having some chest pain today
mwen gen kèk doulè nan pwatrin jodi a

i'm having some problems
mwen gen kèk pwoblèm

i'm having some problem today
mwen gen yon pwoblèm jodi a

i'm here
mwen isit la

i'm in good health otherwise
otreman, mwen an bòn sante

i'm just having some headaches and some fever today
mwen gen enpe maltèt ak enpe lafyèv jodi a

i'm looking at this thing here
m ap gade bagay sa a isit la a

i'm not
mwen pa

i'm not feeling so well
mwen pa fin santi m byen

i'm not feeling very well
mwen pa santi m trè byen

i'm not having any problems with the back right now
mwen pa gen ankenn pwoblèm nan do m kounye a

i'm not sure about that one
mwen pa fin sèten pou sila a

i'm not taking any medication
mwen p ap pran ankenn medikaman

i'm not taking any medications at all
mwen p ap pran ankenn medikaman ditou

i'm not vomiting
mwen pa vomi

i'm not well
mwen pa byen

i'm okay
mwen byen

i'm sixty five
mwen gen swasannsenk an

i'm sixty-five
mwen gen swasannsenk an

i'm sixty five years old
mwen gen swasannsenk an

i'm sorry
eskize

i'm sorry about that
eskize m pou sa

i'm telling you
mwen di w

i'm trying to draw a circle
m ap eseye trase yon sèk

i'm very concerned of what complications or problems you have
mwen enkyete anpil pou konplikasyon oswa pwoblèm ou genyen yo

i'm very concerned that you may be having what is called a heart attack
mwen enkyete anpil, ou gendwa ap fè anpil sa yo rele yon kriz kadyak

i'm well
mwen byen

i'm worried
mwen enkyete

i need some help
mwen bezwen kèk èd

i need you to do one thing first
mwen vle ou fè toudabò yon bagay

i never had problems
mwen pa te janm gen pwoblèm

in fact they might take an electrocardiogram
anfèt, yo posib fè yon elektwokadyogram

in fact yesterday i vomited
anfèt, mwen te vomi ayè

in here
isit la

in my family my father died in his sleep
nan fanmi pa m, papa m te mouri pandan l ap dòmi

in my left side
nan bòkote gòch mwen

in my opinion it is flu
dapre mwen se grip

in my opinion the best thing is to take an aspirin today
dapre mwen pi bon bagay se pran yon aspirin jodi a

in my opinion this is a little flu
dapre mwen se yon ti grip

instead if it is necessary
alaplas, si li nesesè

in the past i stayed calm
otrefwa, mwen te rete kalm

in this area
nan domèn sa a

intoxicated
entoksike

i really don't know
mwen pa konnen toutbon

i really need to talk to somebody
mwen vrèman bezwen pale ak yon moun

i recommend you see your doctor again for follow up
mwen rekòmande ou al wè doktè w ankò pou suivi

i said chest pain
mwen te di doulè nan pwatrin

i saw it once on er
mwen te wè li yon fwa nan sal dijans (translate as "sal dijans" if "er" stands for Emergency Room)

i see
mwen konprann (understand), mwen wè (see)

i see it
mwen konprann li (understand), mwen wè li (see)

i see it going from the center of your chest going up to your neck
mwen wè li soti nan mitan pwatrin ou al monte nan kou w

i see it now
mwen wè li kounye a

i see one on your right arm
mwen wè youn sou bra dwat ou

is from the g i related indigestion heartburns
èske soti nan lestomak brile anrapò ak tib dijestif (if g i stands for gastrointestinal track)

is it a cold sweat?
èke se swe frèt?

is it a sharp pain a dull pain a pressure?
èske se yon doulè pike toudenkou, yon doulè pa twò fò ki dire, yon presyon?

is it bloody or anything?
èske l gen san oswa yon lòt bagay?

is it constant?
èske li la toutan?

is it continuous?
èske l pa janm chanje?

i sit down
mwen chita

is it foul smelling at all?
èske l gen yon odè pouri?

is it just stay there
èske l annik rete la

is it like some heavy heavy person sitting on your chest?
èske se tankou yon moun ki lou anpil anpil chita sou pwatrin ou?

is it sharp like a knife
èske l pike tankou yon kouto

is it that tight?
èske sa sere?

is it the first time that you feel it?
èske se premye fwa ou santi l?

is it the first time this happened?
èske se premye fwa  sa te rive?

is it your food
èske se manje w ?

i sleep regularly
mwen dòmi nòmalman

i smoke
mwen fimen

i started in high school
mwen te kòmanse nan lekòl segondè

i started to feel bad this morning
mwen te kòmanse santi m pa byen maten an

is that clear?
èske sa klè?

is that correct?
èske sa kòrèk?

is there anything that
èske gen yon bagay ki

is this pain comes during the night
èske doulè sa parèt pandan lannuit ?

i suggest to you that tomorrow you go to your doctor
mwen sijere w al wè doktè w demen

i suppose i should
mwen panse m dwe fè l

i sure do
sètènman

i swear to god it must have been like a seven or an eight or something like that
mwen sèmante devan Bondye li te dwe tankou yon sèt oswa uit osinon yon bagay tankou sa

it actually sounds like you may be experiencing some cardiac pain some heart pain
anfèt li sanble tankou ou gen kèk doulè kadyak, kèk doulè kè

i take an anti-inflammatory and a bronchial dilating medication for the asthma
mwen pran yon medikaman anti-enflamatwa ak medikaman ki dilate bwonch pou opresyon an

i take a rest
mwen fè yon repoze

i take motrin eight hundred
mwen pran motrin uisan

it all started with the headaches and with the fever about the same time
tout bagay te kòmanse avèk yon maltèt epi lafyèv apeprè nan menm moman

it comes and goes some
li ale vini

it does
li fè sa

it doesn't hurt
li pa fèmal

it does seem to get a little better
li sanble ap amelyore yon tikras

i tell you doc
mwen di w dòk

it feels pretty sharp
ou santi l ase fò

it goes to your left arm?
li ale nan bra gòch ou?

it happened
li te rive

it has been going on for the past two days
li te kontinye pandan de dènye jou ki sot pase yo

it has been lasting all day
li te dire tout jounen an

it hasn't appeared with my meals
li pa t parèt lè m ap manje

i think i know how to use it
mwen kwè m konnen kijan pou sèvi avè l

i think i'm about maybe sixty-five or sixty-six
mwen kwè m gen pètèt swasannsenk oswa swasannsis zan

i think it's better you go to the hospital by ambulance
mwen kwè li pi bon w ale lopital nan anbilans

i think so
mwen panse sa

i think we're worried that you are having an acute event here
mwen kwè nou pè gen yon bagay ki rive w toudenkou isit la

i think you'll be okay for a couple days
mwen kwè ou pral byen pou kèk jou

i throw up
mwen vomi

it hurts
li fèmal

it hurts in the chest
li fèmal nan pwatrin

it hurts in the middle of my chest
li fèmal nan mitan pwatrin mwen

it hurts so much
li fèmal anpil

it is about a five right now
li apeprè yon senk kounye a

it is about right about in there
li apeprè gen rezon anndan la a

it is accompanied by breathlessness
li vini ak esoufman

it is a cold sweat
se yon swe frèt

it is actually constricting here
anfèt li konprime isit la

it is almost ninety percent
li prèske katrevendis pousan

it is a pressure like chest pain
se yon presyon tankou doulè nan pwatrin

it is a really strong pressure right in the middle
se vrèman yo gwo presyon, egzakteman nan mitan

it is clear
sa klè

it is doctor smith
se doktè Smith

it is during that time too
se pandan moman sa a tou

it is going up my neck
li monte nan kou m

it is hard to breathe sometimes too
li difisil tou pou respire pafwa

it is ibuprofen
se ibipwofèn

it is in my chest
se nan pwatrin mwen

it is in the center of my chest
se nan mitan pwatrin mwen

it is in the center of the chest
se nan mitan pwatrin lan

it is just
li sèlman

it is just dry
li sèk sèlman

it is just hard to remember really
li annik reyèlman difisil  pou sonje

it is just normal
li jis nòmal

it is kinda like yellow liquid
li yon jan tankou likid jòn

it is more
li piplis

it is mostly during the day
se sitou pandan lajounen

it is not a stiff neck
se pa yon kourèd

it is not like something
se pa tankou yon bagay

it is occurring right in the middle of my chest
li rive egzakteman nan mitan pwatrin mwen

it is occurring t
li rive t

it is real sensitive
li vrèman sansib

it is right in the center of my chest
li egzakteman nan mitan pwatrin mwen

it is sharp
li pike

it is t
li t

it is the emergency room
se sal dijans la

it is the first time
se pou premye fwa

it is up here above my eye and above my ear on both sides
li la anwo zye m ak anwo zòrèy mwen sou toude bò

it kinda goes away a little
li yon jan disparèt toupiti

it moves
li deplase

i took some tylenol
mwen te pran kèk tylenol

it radiates up into my neck
li gaye nan kou mwen

it seems an itch a tingling
li sanble yon demanjezon, yon pikotman

it seems to go away
li sanble disparèt

it should be coming in just a few minutes
li ta dwe vini nan kèk minit sèlman

it's not certain you have to be admitted to the hospital
li pa sèten ou bezwen admèt nan lopital

it's not serious
li pa grav

it's not simple
li pa senp

it's not the first time
se pa pou premye fwa

it sorta goes away
li tankou disparèt

it sounds like you have a viral illness
ondire w gen yon maladi viral

it sounds like you just may have the garden variety cold or a flu
ondire w ka annik gen rim òdinè a oswa yon grip

it sounds/+ or
ondire/+ oswa

it started earlier this morning
li te kòmanse byen bonè maten an

it started this morning
li te kòmanse maten an

it suggest that you may be having a heart attack
li sijere ou gendwa ap fè yon kriz kadyak

it wakes you up?
li reveye w?

it was about a nine
li te anviwon nevè

it was a hundred and two this morning
li te sande maten an

it was a hundred degrees
li te san degre

it was checked
yo te verifye li

it was short and sharp
li te kout ak fò

it went up into my neck this morning
li te monte nan kou m maten an

it won't let me do it
li p ap kite m fè li

i understand
mwen konprann

i understand what you're saying
mwen konpran sa w di a

i usually don't go to the doctor
dabitid mwen pa ale kay doktè

i've been a healthy person
mwen te yon moun ansante

i've been having a lot of diarrhea
mwen gen anpil dyare

i've been having some problems
mwen gen kèk pwoblèm

i've been trying to quit
mwen te eseye sispann

i've got a bad headache
mwen te gen yon gwo maltèt

i've got a fever
mwen te gen yon lafyèv

i've got pain in my chest
mwen te gen doulè nan pwatrin mwen

i've had a cough
mwen te gen yon tous

i've had before
mwen te gen anvan

i've smoked for years now
sa fè anpil ane m ap fimen

i've very concerned of this chest pain
mwen enkyete anpil ak doulè nan pwatrin sa a

i want you to tell me in describing this chest pain
mwen vle ou di m jan w dekri doulè nan pwatrin sa a

i was always well
mwen te toujou byen

i was discharging the truck
mwen t ap dechaje kamyon an

i was having my cup of coffee
mwen t ap bwè tas kafe mwen

i will doc
m ap fè l dòk

i will send you an image
mwen pral voye yon imaj pou ou

i will send you an image on your screen
m pral voye yon imaj pou ou sou ekran pa w

i would advise you that
mwen ta konseye pou ou

i would call an ambulance
mwen ta rele yon anbilans

i would highly recommend that you go to the clinic at this time
mwen ta konseye anpil w ale nan klinik la nan moman sa a

i wouldn't go into the casing
mwen pa t ap antre nan bwat la

i would recommend
mwen ta konseye

i would say it is probably an eight
mwen ta di se pwobableman yon uit

i would suggest just taking it easy
mwen ta sijere ou annik kalme w

i would try to make an appointment with a doctor
mwen ta eseye pran yon randevou ak yon doktè

jabbing you
ap pike w

just anything
annik anyen

just couldn't quite breathe
jis pa te ka respire toutafè

just from +/advice here
sèlman nan+/ konsèy isit

just kind of point to me
annik yon jan montre m

just like that
annik konsa

just occasionally
detanzantan sèlman

just therapy for insulin
sèlman tretman pou ensilin

just -/you cannot say that
sèlman -/ou pa ka di sa

last question
dènye kesyon

let me ask you
kite m mande w

let me ask you just a few questions
kite m poze w kèk kesyon sèlman

let me ask you some other questions here
kite m poze w kèk lòt kesyon isit la

let me give you a scale
kite m ba w plizyè degre

let's see
ann gade

let us see
ann gade

like a big gorilla?
tankou yon gwo goril?

like climb steps
tankou monte mach

like high blood pressure or diabetes
tankou tansyon wo oswa dyabèt

like i wanted to
tankou m te vle

like red dots?
tankou pwen wouj?

like right in the center of the chest
tankou egzakteman nan mitan pwatrin

like somebody is sticking in you with a knife
tankou yon moun ap rantre yon kouto anndan w

like the doctor tells me
jan doktè a di m

like you know it stings and burns a lot
tankou ou konnen, li pike ak brile anpil

like you've t
tankou w t

listen
koute

makes it go away?
fè li disparèt?

man that is real sensitive isn't it?
mezanmi, sa reyèlman sansib, se pa vre?

mark the areas
make zonn yo

mary
mary

mary i want to give you a suggestion
mary, mwen vle fè w yon sijesyon

maybe in your back in your arm
pètèt nan do w, nan men w

maybe take a friend to escort you
pran yon zanmi pètèt pou akonpanyen w

maybe you know four five hours something like that
pètèt, ou konnen, kat, senk èdtan, yon bagay tankou sa

maybe you might have somebody in the clinic or the emergency room have a look at you
pètèt ou ka fè yon moun nan klinik la oswa nan sal dijans la egzaminen w

may i help you?
èske m ka ede w?

mean
vle di

minutes
minit

minutes?
minit?

misses jones what kind of pain are you having?
madam jones, ki kalite doulè ou genyen?

more than you are bad?
plis pase w move?

mostly in my arms and legs
sitou nan bra m ak janm mwen

most of the time it is this type of chest pain
leplisouvan se tip doulè nan pwatrin sa a

my arms my legs
bra mwen yo, janm mwen yo

my chest pain
doulè nan pwatrin mwen an

my chest really hurts
pwatrin mwen vrèman fè m mal

my children have been vomiting and diarrhea
timoun mwen yo te gen vomisman ak dyare

my church don't believe in that
legliz mwen pa kwè nan sa

my doctor suggested to me to see a specialist
doktè m te sijere m wè yon espesyalis

my eyes are blue
zye m yo ble

my eyes are red
zye m yo wouj

my feet up
pye m anlè

my head hurts a lot
tèt mwen fè m mal anpil

my head hurts here in the front
tèt mwen fè m mal isit la, pa devan

my kids are vomiting
piti mwen yo ap vomi

my mother is well
manman m byen

my muscles are hurting
misk mwen yo ap fè m mal

my muscles just hurt all over
misk mwen yo annik fè m mal toupatou

my name is jewelry
non mwen se bijou

my name is mary
non mwen se mary

my nephew
neve mwen

my nose is red
nen m wouj

my nose is running
nen m ap koule

my old man he dropped dead
papa m (oswa nonm mwen) tonbe mouri rèd

my sister has similar symptoms
sè m gen menm sentom yo

my sister was over three days ago
sè m te vizite m sa gen twa jou

my stomach
vant mwen

my sugar level
nivo sik mwen

my sweat is cold
swè mwen frèt

my throat hurts
gòj mwen fè m mal

my urine is fine
pipi m nòmal

nausea?
noze?

nausea vomiting or diarrhea?
noze, vomisman oswa dyare?

nine
nèf

nine one one
nèt en en

no abdominal pain
pa gen malvant

no alcohol
pa pran alkòl

no chills
pa gen frison

no doc
non, doktè

no medicine
pa gen medikaman

no no
non non

no no no
non non non

no other medical problems
pa gen lòt pwoblèm medikal

nope
non

no shortness of breath
pa gen souf kout

no sir
non, mesye

no sweats
pa gen swe

not a lot
pa anpil

not anything as severe as this
ankenn bagay grav tankou sa a

not as much though
pa anpil erezman

not better
pa pi byen

nothing like that
anyen tankou sa

not really
pa vrèman

not that i know of
anyen ke mwen konnen

not that i'm aware of
anyen mwen okouran

not the front
se pa pa devan

not to drugs but to pollen and dust
pa pou medikaman, men pou polèn ak lapousyè

now does it radiate anywhere?
bon, èske li gaye kèlkanswa lòt kote?

now for the fever you can take a tachipirina sweet
bon, pou lafyèv la, ou ka pran yon tachipirina dous

now i'm at home
bon, mwen lakay mwen

now i send you an image
kounye a, mwen voye yon imaj pou ou

now it is more like a ten
kounye a li plis tankou yon dizèn

now lie down on the bed
kounye a, kouche sou kabann lan

now mary how many days have you had the symptoms
Bon Mary, depi konbyen jou ou gen sentom yo

now on a scale of one to ten
bon, soti nan en pou rive nan dis

now tell me
kounye a, di m

now that i know you're a bricklayer
piske kounye a m konnen ou se yon bòs mason

now that we've been talking?
piske nou fin pale?

now you said you have a chest pain
bon, ou di ou gen yon doulè nan pwatrin

n t
n t

occasionally
detanzantan

occasionally i have some chest pain
detanzantan mwen gen enpe doulè nan pwatrin

of course the worst case scenario would be
byennantandi, pi move sitiyasyon an se ta

of course we're worried about a heart attack
byennantandi, nou te enkyete pou yon kriz kadyak

oh
o!

oh doc
o dòk

oh god doc
o, bondye, doktè

oh gosh
o, bondye

oh g t
o g t

oh it is just this pressure
o, se sèlman presyon sa a

oh no no
o non non

oh yeah
o wi

okay
oke

okay?
oke?

okay are you having any other symptoms along with this other than just the pain
oke, èske w gen nenpòt lòt sentom ansanm ak sila a, ki diferan de doulè a

okay elizabeth
oke elizabeth

okay marco
oke marco

okay mary
oke mary

okay okay
oke oke

one day two days three days?
yon jou, de jou, twa jou?

one is just slight amount of pain
yonn, se jis yon ti kantite doulè

only when i cough
lè m ap touse sèlman

only when i swallow
lè m ap vale sèlman

on my left arm
sou bra gòch mwen

or any
oswa nenpòt

or come in to the emergency room
oswa vini nan sal dijans

or does it burn
oubyen èske l brile w

or does it go other parts of your body?
oubyen èske l ale nan lòt pati nan kò w?

or does it stay with you?
oubyen èske l rete ansanm avè w?

or does this seem related to your headache?
oubyen èske sa sanble anrapò ak maltèt ou an?

or does your stomach hurt?
oubyen èske vant ou fè w mal?

or down into your arm?
oubyen anba nan bra w?

or do you breathe well?
oubyen èske w respire byen?

or do you drink alcohol or anything like that?
oubyen èske w bwè alkòl oswa yon bagay tankou sa?

or do you feel pain in other parts too?
oubyen èske w santi doulè nan lòt pati tou?

or do you have pins and needles in your arm?
oubyen èske w santi foumi nan bra w yo?

or do you just feel warm?
oubyen èske w annik santi w cho?

or do you throw up food and liquids or what?
oubyen èske w vomi manje ak likid, oswa kisa?

or feel like burping
oubyen w anvi rann gaz

or feel like you're getting worse
oubyen w gen enpresyon w ap vin pi mal

or go to the nearest emergency room
oubyen ale nan sal dijans ki pi pre a

or have any wheezing now?
oubyen èske w gen respirasyon siflan kounye a?

or help you with the shakes?
oubyen ede w ak tranbleman yo?

or if i you know i had to go get the mail earlier
oubyen si w konnen mwen dwe al pran lèt yo pi bonè

or if you don't have a friend or someone
oubyen si w pa gen yon zanmi oswa yon moun

or if you have high blood pressure
oubyen si w soufri tansyon wo

or if your temperature goes over hundred and five
oubyen si tanperati w depase sansenk

or is it a dull throbbing ache?
oubyen èske se yon doulè pa twò fò ki dire, ki lanse w regilyèman?

or is it a funny color
oubyen èske se yon koulè dwòl

or is it bloody or anything?
oubyen èske l gen san oswa yon lòt bagay?

or is it feel like maybe a squeezing
oubyen èske w gen enpresyon petèt tankou yon bagay k ap kofre

or is something lying heavy?
oubyen èske se yon bagay ki rete fò?

or is there anything that
oubyen èske gen lòt bagay ki

or it gets worse
oubyen, li vin pi mal

or it is not relevant?
oubyen li pa enpòtan?

or make an appointment with your doctor
oubyen pran yon randevou avèk doktè w

or somebody sitting on your chest?
oubyen yon moun ki chita sou pwatrin ou?

or something like that
oubyen yon bagay konsa

or stop exercising?
oubyen sispann fè egzèsis?

or stop walking
oubyen sispann mache

or take an ambulance over right now
oubyen pran kontwòl yon anbilans kounye a

or tolerate fluids
oubyen tolere likid

or try to move around a lot
oubyen eseye bouje anpil

or what makes it worse?
oubyen kisa k fè li pi mal?

or when you're doing a little activity?
oubyen lè w ap fè yon ti aktivite?

or where your problem is
oubyen kote pwoblèm ou ye

or you could feel free to stop in here in the emergency room for an evaluation
oubyen pa ezite pase isit la nan sal dijans la pou yon egzamen

other than insulin are you on any other medications?
apade ensilin, èske w ap pran yon lòt medikaman?

pack and a half a day
yon pake edmi pa jou

pains in my arms
doulè nan bra mwen yo

perfect
pafè

please help me
tanpri, ede m

please see your physician again within the next twelve hours
tanpri, al wè medsen w ankò nan douz èdtan annapre yo

please tell me what i have to do
tanpri, di m sa m dwe fè

please wait
tanpri, tann

please wait a moment
tanpri, tann yon moman

pretty much the same with the fever and the cough headache and muscle pains
apeprè, menm lafyèv ak tous la, maltèt ak doulè nan misk

probably it was about an eight
sandout, li te apeprè yon uit

probably twenty twenty-five years
pwobableman ven, vennsenk an

radiate
gaye

real loose and runny?
vrèman lach e k ap koule?

really strong?
vrèman fò?

right
dwat

right?
se pa vre?

right in the middle of my chest
egzakteman nan mitan pwatrin mwen

right now
touswit

she's well
li byen

should be on the left side
ta dwe sou kote gòch

show me on this image where you feel the pain
montre m sou imaj la ki kote w santi doulè a

show me where exactly the pain is
montre m egzakteman ki kote doulè a ye

since i joined the army
depi mwen fin antre nan lame

since you have a fever
piske w gen lafyèv

socially
sosyalman

so did you never take tests regarding your heart
kidonk, èske w janm konn fè egzamen pou kè w

so don't you know if you have some problems with your heart?
kidonk, èske ou pa konn si w gen kèk pwoblèm nan kè?

so do you think that some of these symptoms could be related to being pregnant?
kidonk, èke w panse kèk nan sentom sa yo ta kapab anrapò ak yon gwosès?

so goodbye
alò, orevwa

so if you would find your way to the nearest emergency room
kidonk, si w ta jwenn wout pou ale nan sal dijans ki pi pre a

so i get a lot of visitors that come in
kidonk, mwen gen anpil vizitè ki vini

so i gotta sit down a lot
kidonk, mwen oblije chita anpil

so i gotta work you know doc
kidonk, ou konnen dòk, mwen dwe travay

so i have to use sprays
kidonk, mwen dwe sèvi ak espre

so i'm not having any problems with that
kidonk, mwen p ap gen ankenn pwoblèm ak sa

so i'm sure you're out there working in a pretty hot environment
kidonk, mwen sèten ou deyò a la, ap travay nan yon anviwonnnman ase cho

so in your family maybe your mother?
kidonk nan fanmi w, pètèt manman w?

so i really haven't gone to the doctor
kidonk mwen pa te ale vrèman kay doktè

so i think i should have them at home
kidonk, mwen panse mwen dwe genyen yo lakay

so it's not the first time
kidonk se pa pou premye fwa

so i've been smoking for like twenty years
kidonk, m ap fimen depi ventan konsa

so i want you to hang up
kidonk mwen vle rakwoche

so i will stay here quiet
kidonk, m ap rete la trankilman

so i would say like you know a few hours ago
kidonk, mwen ta di depi kèk èdtan konsa

some medication for that
kèk medikaman pou sa

some nausea
enpe noze

some people say it is
sèten moun di se sa

some sinus medicine may help your headache as well
kèk medikaman pou sinis kapab ede w ak maltèt la tou

something is happening
gen yon bagay k ap pase

sometimes i just can't catch my breath
pafwa, mwen annik pa ka reprann souf mwen

sometimes it gets better
pafwa li amelyore

sometimes it gets worse
pafwa, li vin pi mal

so none of it goes to your back?
kidonk pa gen anyen ladan ki ale nan do w?

so okay
alò, oke

soon after i got out of bed
touswit aprè mwen te kite kabann

sore throat?
malgòj?

so sometimes it gets a little high
alò pafwa li vin enpe wo

so that i can see exactly
pou mwen ka wè egzakteman

so the pain and the temperature go away
kidonk doulè ak tanperati a disparèt

so what else do i do now?
alò, ki lòt bagay pou m fè kounye a?

so yeah
kidonk, wi

so you can show me exactly where you feel the pain
pou ou kapab montre egzakteman ki kote w santi doulè a

so you can't breathe
kidonk ou pa ka respire

so you can you can draw where you feel the pain
dekwa pou ou kapab trase ki kote w gen doulè a

so you don't know if you're diabetic
kidonk, ou pa konnen si w fè dyabèt

so you'll go to the first aid station
kidonk, ou va ale nan pòs premye swen an

so you must be seen immediately in our emergency room
kidonk, nou dwe egzaminen w touswit nan sal dijans la

so your arms and legs hurt
kidonk bra ak janm ou fè w mal

so your chest pain started this morning
kidonk doulè nan pwatrin ou an te kòmanse maten an

so your children are having some of the same symptoms?
kidonk timoun ou yo gen enpe nan menm sentom yo?

so you're about two hundred t
kidonk, ou peze apeprè desan t

stay quiet
rete trankil

stop
kanpe (sispann)

sure
sèten

sure i'll do that doc
sètènman, m pral fè sa dòk

sure mary
sètènman mary

sure thing
dakò

sweats
swè

take a couple of aspirin
pran de grenn aspirin

take motrin eight hundred milligrams
pran motrin uisan miligram

take one now
pran youn kounye a

take you right to the emergency room
mennen w toudwat nan sal dijans la

tell me about your chest pain
pale m de doulè nan pwatrin ou an

tell me also
di m tou

tell me do you have muscle pains all over your body?
di m non, èske w gen doulè nan misk toupatou nan kò w?

tell me is this pain like something lying heavy?
di m non, èske doulè sa a tankou yon bagay ki rete fò?

tell me more about your headaches
pale m plis de maltèt ou yo

tell me please
tanpri, di m

tell me what i should do?
di m kisa m dwe fè?

tell me what medicines you take
di m ki medikaman w pran

tell me where do you feel the pain?
di m ki kote w santi doulè a?

tell me who is at your house now with you?
di m kimoun ki lakay ou ansanm avè w kounye a?

ten being the worst pain
dis konsidere doulè ki pi mal la

ten is the worst pain
dis se doulè ki pi mal la

than i am
pase m

than if i had a cold
pase si m te gen yon rim

thanks
mèsi

thank you
mèsi

thank you doctor
mèsi doktè

thank you for calling
mèsi poutèt ou rele

thank you very much
mèsi anpil

that after when you eat
ke apre lè w manje

that by mouth
ke nan bouch

that come to the store
ki vin nan magazen an

that helped out a little bit
ki te ede yon tikras

that i believe you have contracted the same illness as your family and friends
ke m panse ou te trape menm maladi ak fanmi w ak zanmi w

that i call a doctor
ke m rele yon doktè

that i have
ke m genyen

that i have drawn on the figure?
ke m te trase sou figi a?

that i need to know about?
ke m dwe konnen?

that is about
ki pral

that is about there
ki prèske la

that is a good question doc
se yon bon kesyon dòk

that is clear
sa klè

that is coming from possibly a heart attack
ki soti pètèt nan yon kriz kadyak

that is coming up
k ap vini

that is exactly where it is
ki se egazakteman kote li ye

that is going around right now
k ap sikile kounye a

that is good
ki bon

that is perfect circle
se yon sèk pafè

that is real sensitive
sa sansib reyèlman

that is right
ki bon

that is the wrong side
ki se move kote a

that is what i'm gonna do
se sa mwen pral fè

that is what i'm gonna do then
se sa mwen pral fè apresa

that is what i'm thinking
se sa m ap panse

that is what it feels like
se sa li sanble

that is where the pain is?
ki se kote doulè a ye a?

that it kinda comes and goes
ke li yon jan ale vini

that moves up and down into your neck and arm
ki monte ak desann nan kou avèk bra w

that really hurts
ki vrèman fè mal

that seems to be moving up the neck
ki sanble ap monte nan kou w

that sounds good
ki sanble bon

that we call
ke nou rele

that would be better
sa t ap pi bon

that would be wonderful
sa t ap mayifik

that you described?
ke ou te dekri?

that you have been exposed to?
ke ou te an kontak avè l?

that you know i'm not expecting it
ke ou konnen mwen pa te prevwa li

that you know of?
ke ou konnen?

that you're having a heart attack
ke w ap fè yon kriz kadyak

that you're throwing up
ke w ap vomi

that you've eaten
ke ou te manje

the back of your head?
dèyè tèt ou?

the chest
pwatrin lan

the child is sleeping
timoun lan ap dòmi

the diarrhea
dyare

the doctor didn't ever tell you anything about it
doktè a pa te janm di w anyen sou li

the doctor didn't tell me anything about it
doktè a pa te di m anyen sou li

the fever increases at night
lafyèv la ogmante lannuit

the fever i've had for the last two days
lafyèv mwen gen depi de jou a

the fever started to increase last night
lafyèv la kòmanse monte plis depi ayèoswa

the fever started two days ago
gen de jou depi lafyèv la kòmanse

the headaches are happening across both sides of my head behind my eyes
maltèt la sou toude bò tèt mwen epi dèyè zye m

the last time
dènye fwa a

the muscle pains with the hay fever
doulè misk ak rimdèfwen

the nearest clinic that you are at
klinik ki pi pre w lan

then go ahead and call for an ambulance
epi alò rele yon anbilans

then i also get stomach pains with it really
epi mwen gen doulè vant ak li san betize

then i get up
epi mwen kanpe

then you might wanna come back
epi ou ka vle tounen

the pain is becoming more frequent and more intense
doulè a vin pi plis epi pi fò

the pain started about ten minutes ago
gen dis minit depi doulè a kòmanse

there could be maybe a just a virus going around
ka poutèt yon viris k ap sikile

there is something going on with some of my family members
se yon bagay enpe nan fanmi m geyen

there is still a little pain there
toujou gen yon ti doulè la

there should be a picture in front of you
sipoze gen yon foto devan zye w

there's my brother
men frè m lan

there we go
trè byen

there you go
men

the stuff
bagay la

the temperature is not very high about thirty-seven point five celsius thirty-seven point three celsius
tanperati a pa twò wo apeprè trannsèt pwen senk sèlsiyis trannsèt pwen twa sèlsiyis

the wound is bad
blesi a grav

they got sick about one day later than me
yo kòmanse malad yon jou apre m

they hurt
yo fè mal

they should be okay with pregnancy
yo p ap gen pwoblèm ak gwosès

this is about a five right now
li ka yon senk kounye la

this is doctor clinton from little-rock arkansas
men doktè clinton ki soti little-rock arkansas

this is doctor d t
men doktè d t

this is doctor porter in the emer/-
men doktè porter nan ijans

this is doctor porter in the emergency room
men doktè porter nan sal dijans

this is doctor porter in the emergency room triage center
men doktè porter nan sant triyaj nan sal dijans lan

this is doctor smith telemedicine clinic
men doktè smith klinik telemedsin

this is doctor vanderwal
men doktè vanderwal

this is emergency care
men swen dijans

this is jesse
men jesse

this is jim
men jim

this is marco
men marco

this is misses jones
men mis jones yo

this is miss jones
men mis jones

this is mister jones
men misye jones

this is mister rick jones
men misye rick jones

this isn't a good thing
bagay sa a pa bon

this is telemedicine clinic
men klinik telemedsin lan

this is the first-aid station speaking
se pòs premye swen an k ap pale

this is the us-army telemedicine center
se sant telemedsin lame ameriken an

this is the us-army telemedicine referral center
se sant telemedsin rekòmande lame ameriken an

this is tom
men tom

this pain
doulè sa a

this present pain
doulè kounye a

this tightness
sere sa a

three months ago
gen twa mwa

to call nine one one
pou rele nèf en en

today
jodi a

to exclude some important problems with your heart
pou verifye ou pa gen okenn gwo pwoblèm kè

to go ahead and get some regular tylenol
ou mèt al pran tylenol òdinè

to have an ambulance take you there
pou yon anbilans kondui w la

to maybe wake you up
pou ka leve w nan dòmi

to medicines no
pou medikaman non

to relieve this type of pain?
pou soulaje kalite doulè sa a ?

to take tests
pou fè tès

trying to find aspirin at a store
eseye jwenn aspirin nan magazen

two hundred and twenty pounds
desan ven liv

two hundred twenty pounds
desan ven liv

two packs a day
de pòch pa jou

two to five minutes
ant de ak senk minit

two to three days
ant de ak twa jou

two weeks ago
gen de semèn

tylenol as it says on the bottle one or two of them every four to six hours
tylenol jan li make sou poban an, youn oubyen de ant chak kat ak sis è

uh
en

uh-uh
en-hen

unfortunately yes
malerezman wi

until i'm finished
jistan mwen fini

until we evaluate you
jistan n evalye w

very good
trè byen

very good marco
trè byen marco

very much so
mèsi anpil

vomiting diarrhea and some nausea
vomi dyare ak yon ti kèplen

we have to figure out how urgent it is
se pou n evalye pou n wè si li ijan anpil

well
byen

well again i think with your history we're concerned that this is something acute
men ankò mwen kwè, poutèt enfòmasyon mwen gen sou sante ke l ka yon bagay ijan

well can you tell me a little bit more about your chest pain?
men èske w ka ban m plis enfòmasyon sou doulè nan pwatrin ou an ?

well from my point of view it is a little flu
men dapre opizyon pèsonèl mwen se yon ti grip

well from what you told me
men dapre w di m

well i don't know
men m pa konnen

well i don't think it is foul smelling
men m pa kwe li gen move sant

well i feel a pain in the front of my body here in my chest
men m gen yon ti doulè devan sou pwatrin mwen

well i gotta be honest with you doc
men se pou m di doktè a laverite

well i guess i am having a little bit of a chill
men m kwè mwen gen yon ti frison

well i guess short of breath
men m kwè souf kout/wo/anlè

well i have a lot of muscle pain
men m gen anpil doulè misk

well i have a pain in all my bones
men tout zo nan kò m ap fè m mal

well i have asthma
men m fè opresyon

well i just tried it
men m fèk eseye li

well i live with my sister
men se ak sè m lan mwen rete

well i'll have somebody waiting to meet you
men m gen yon moun k ap tann pou l fè konesans ou

well i'm gonna send you a picture here
men m ap voye yon foto ba ou isit la

well i take viagra
men m pran viagra

well i tell you what mister jones
men m ap di w kisa misye jones

well i think
men m kwè

well it is funny that you ask that
men m kwè li komik w ap mande w sa

well it is/- lot of times
men li ye/- anpil fwa

well i tried to take some tylenol
men m eseye pran kèk tylenol

well it's on this side
men li sou bò sa a

well it started this afternoon
men li kòmanse nan apremidi a

well it t
men li

well i've been having a strong pain in my chest
men m gen yon gwo doulè nan pwatrin mwen

well i've been having some pain in my muscles and in my arms and my legs
Men mwen gen doulè nan misk mwen epi nan bra ak janm mwen yo

well i've had diabetes
men m fè sik

well let me ask you a few questions
men te m mande detwa bagay

well let me ask you just a few more questions
men te m mande detwa lòt bagay ankò

well let us say
men kite n di

well like i said it is real sharp
men jan m di w lan, li pike anpil

well madam from listening to your symptoms it sounds like you've got one of the flu viruses
men madanm, dapre senptòm ou fèk eksplike m yo m panse se youn nan viris grip yo

well maybe my sister
men se ka sè m lan

well mister jones
men misye jones

well my nephew gave me a computer
men se neve w lan ki ban m yon òdinatè

well normally about maybe one hundred maybe ninety something like that
men an jeneral apeprè petèt san petèt katreven-dis yon bagay konsa

well right now doc i would have to say it is about a four
men kounye la doktè, m ta di li anviwon kat

well right now it is probably five
men kounye li ka senk

we'll see you soon
n ap wè w talè

well sir
men misye

well sometimes it goes up to my neck and around my jaw area and in my upper arms
men pafwa li monte nan kou m epi toutotou machwa m epi anlè bra m

well that is good
men li bon

well that t
men li t

well there is some stuff falling off the trees right now
men gen kèk bagay k ap soti tonbe nan pyebwa yo kounye la

well this morning i have some pains
men m gen ti doulè maten an

well what exactly is wrong?
men sa k pase egzakteman ?

well when i have that pain in my chest
men lè pwatrin mwen ap fè m mal

well you know
men w konnen

well you know again i think we don't know how serious it is
men ou konnen m di ankò n pa konnen kijan l grav

well you know i got problems with my sugar
men w konnen sik mwen ap ban m pwoblèm

well you know i used to be taking motrin
men w konnen m te konn pran motrin

well you know what can i say doc
men w konnen sa m ka di doktè

well your doctor will decide which kind of medicine
men doktè a ap deside ki kalite medikaman

we're going?
nou prale ?

were you exerting yourself
èske w t ap fè gwo efò

we would like it if you came to the emergency room right now
n ta renmen si w te vini nan ijans lan kounye la

what about alcohol?
e alkòl ?

what about any any sweats or any cold sweats anything like that?
e sye oubyen sye ak frèt oubyen nenpòt bagay konsa ?

what about drink alcohol?
e bwè alkòl ?

what are you throwing up?
kisa w ap vomi ?

what can i say doc
kisa m ka di doktè

what color is your stool?
ki koulè poupou w ?

what does that look like?
di m kijan li ye ?

what does that mean?
eksplike m sa l vle di ?

what do i have to do?
kisa m sipoze fè ?

what do you feel?
kisa w santi ?

what happened?
kisa ki rive ?

what i'll need you to do is to have either a friend or yourself call nine one one
kisa m mande w fè se swa mande yon zanmi oubyen oumenm rele nèf en en

what is the problem?
ki pwoblèm ki genyen ?

what i've been eating
kisa m manje

what kinda pain do you have in your chest?
ki kalite doulè ou genyen nan pwatrin ?

what kind of work do you do?
ki travay w ap fè ?

what makes it better
kisa ki soulaje w

what medicine have you tried for this?
ki medikaman ou eseye pou li ?

what numbers do they run between?
ki nimewo li konn ye an jeneral ?

what other medical problems do you see a doctor for?
pou ki lòt maladi w al kay doktè ?

what other medical problems or do you see a doctor for?
ki lòt maladi oubyen èske w al kay doktè ?

what problem are you having?
ki pwoblèm ou genyen ?

what problem are you having now?
ki pwoblèm ou gen kounye la ?

what seems to be the problem?
ki pwoblèm ki genyen ?

what's the matter?
sa k rive ?

what type of problems
ki pwoblèm

what were you doing
kisa w t ap fè

what what i i sent you back there?
pouki m voye w lòtbo a ?

what you're describing
sa w ap eksplike a

when?
ki lè ?

when did all this start?
ki lè tout bagay sa yo kòmanse ?

when did it happen
ki lè sa pase ?

when did it start
ki lè li kòmanse ?

when did the pain begin?
ki lè doulè a kòmanse ?

when did this start?
ki lè li kòmanse ?

when he dropped dead
lè li mouri

when i go to the bathroom
lè m al nan twalèt

when i got out of bed for the first time
lè m leve nan bakann premye fwa

when i'm least expecting it
lè m pa atann li

when i'm resting
lè m ap repoze

when i'm sitting down
lè m chita

when i'm walking
lè m ap mache

when i rest
lè m ap repoze

when i swallow
lè m vale

when it is most severe
lè l pi grav

when it radiates up into my jaw up into my jugular
lè l monte nan machwa m jis nan gòj mwen

when it started
lè l kòmanse

when the pain began?
lè doulè a kòmanse ?

when the pain begins
lè doulè a kòmanse

when they come to the store
lè yo vin nan magazen an

when this chest pain started?
ki lè doulè pwatrin sa a kòmanse ?

when was the first date of your last menstrual period?
ki jou règ ou parèt dènye fwa ?

when was the first t
ki premye fwa

when you do activity?
lè w fè aktivite ?

when you get here then
lè w rive la alò

when you have the pain
lè w gen doulè a

when you move around
lè w ap fè mouvman

when you're at rest
lè w ap repoze

when you're bad
lè w pa byen

when you relax
lè w ap rilaks

when you're walking
lè w ap mache

when you say you have muscle aches
lè w di ou gen doulè misk

when you sleep
lè w ap dòmi

when you take in a deep breath?
lè w rale yon gwo souf ?

when you walk
lè w mache

where are you now
kote w ye kounye a ?

where does this fit?
ki kote li ale ?

where does this fit along?
ki kote sa ale ?

where do you feel the pain?
ki kote w santi doulè a ?

where do you have the pain in the chest?
ki kote w gen doulè nan pwatrin lan ?

where it is moving to
ki kote l prale

where most of the pain is
ki kote l ap fè mal plis

where you feel the pain you've had for hours please
kote w santi doulè ke w gen depi plizyè èdtan an tanpri

where you feel this chest pain eel this chest t
kote w santi doulè pwatrin lan

where your heart is?
kote kè a ye ?

where your pain originates
kote doulè a kòmanse ?

where you take chronic medication?
kote w pran medikaman kwonik ?

where you would need to be seen immediately
kote w bezwen egzaminen touswit ?

which is kind of different
ki yon jan diferan

while we're waiting for the pictures to come up
pandan n ap tan pou foto yo

while you're doing that
pandan n ap fè sa

while you're resting?
pandan w ap repoze ?

while you're/- you said you were walking
pandan w ap/- ou di ou t ap mache

who also has nausea
ki gen kèplen tou

who has my same problems
ki gen menm pwoblèm mwen yo

wh t
kisa

why?
pouki ?

why don't you show me where your pains are
pouki w pa montre m kote k ap fè w mal la

with all of those risk factors i think that it would be very important that you go in and see your primary care doctor
ak tout risk sa yo m kwé li ta enpòtan anpil pou w ale wè doktè premye swen an

with one being the least amount of pain you've ever had
e en reprezante pi piti doulè ou janm genyen

without moving around?
san w pa bouje ?

with the chest pain?
ak doulè pwatrin lan ?

with your same symptoms?
ak menm senptòm ou yo ?

wondering if you could give me some advice
m ta renmen konnen si w ka ban m yon ti konsèy

would be the best thing to do
se meyè bagay la

would that make it hurt more
èske l fè doulè a fè w pi mal

wow
oulala

yeah
wi

yeah i do
wi mwen dakò

yeah sure
wi wi

yeah that is basically the right
wi se bon

yes
wi

yes absolutely
wi absoliman

yes everywhere
wi tout kote

yes i did
wi m fè li

yes i do
wi m dakò

yes it is
wi se konsa

yes it t
wi li

yes mary
wi mary

yesterday my head hurt a lot
tèt mwen t ap fè m mal anpil ayè

yes yes
wi wi

yes you do
wi ou dakò

you also need to come to our emergency room within twenty four hours
e se pou w vin nan ijans lan nan lespas vennkwat è

you are probably having chest pain
ou siman gen doulè pwatrin

you can imagine
ou ka konprann

you can try over the counter remedies of tylenol and motrin
ou ka eseye pran medikaman san preskripsyon tankou tylenol ak motrin

you could probably try some tylenol or ibuprofen
ou ka eseye pran tylenol oubyen ibipwofèn

you don't have asthma or anything like that?
ou pa gen opresyon oubyen okenn lòt maladi tankou li ?

you don't see the doctor
ou pa wè doktè a

you don't smoke
ou pa fimen

you feel like tightness on your chest
ou santi pwatrin ou sere

you feel that you should cut back?
ou kwè se pou w ralanti ?

you feel this
ou santi sa

you had mentioned on the sides of your head
ou te di sou toude bò tèt ou

you have diabetes
ou fè sik

you have it currently?
ou genyen li kounye la ?

you haven't tried any over-the-counter preparations or anything?
ou pa eseye okenn lòt preparasyon san preskripsyon oubyen lòt bagay ?

you know?
ou konnen ?

you know actually i did not take it this morning
ou konnen, anfèt, m pa pran l maten an

you know a guy is gotta go do stuff
ou konnen yon nèg dwe fè bagay

you know and i'm not sure
ou konnen e m pa sèten

you know 'cause like i'm a bricklayer
ou konnen poutèt tankou m se mason

you know doc
ou konnen doktè

you know do i have a stomach virus
ou konnen mwen gen yon viris nan vant

you know i don't think i've had it checked
ou konnen m pa kwè mwen te fè tcheke sa

you know i got diabetes and stuff
ou konnen m fè sik ak lòt

you know i'll stop for a little bit
ou konnen m ap sispann pou yon ti tan

you know i'm a bricklayer
ou konnen m se mason

you know it is pretty hot out there
ou konnen li cho anpil deyò a

you know it kinda started this afternoon
ou konnen li kòmanse nan apremidi a

you know i took today off
ou konnen mwen pran konje jodi a

you know i tried to do some work
ou konnen m eseye fè kèk travay

you know it started this afternoon
ou konnen li kòmanse apremidi a

you know like when the pollen comes off the trees
ou konnen tankou lè polèn soti nan pyebwa yo

you know maybe i've been smoking like thirty cigarettes a day
ou konnen se petèt trent sigarèt mwen fimen pa jou

you know my old man he dropped one day
ou konnen papa m mouri yon jou

you know of course i smoke
ou konnen natirèlman mwen fimen

you know so i work
ou konnen, kidonk m travay

you know that is a big thing
ou konnen se yon gwo bagay

you know that is our advice
ou konnen se konsèy sa nou bay

you know the pain lasts you know maybe two to five minutes something like that
ou konnen doulè a pa ale ou konnen li ka ant de ak senk minit apeprè

you know what i'm saying?
ou konnen sa m ap di a ?

you know what is going on?
ou konnen sa k ap fèt ?

you know when i'm good
ou konnen lè m bon

you know you come in and see us at the clinic
ou konnen ou vin wè nou nan klinik la

you little devil
ou pa janti

you'll come back home
w ap tounen lakay

you maybe should be concerned about how much you drink
se pou w reflechi sou kantite ou bwè

you might stay a few days
ou ka rete detwa jou

you need have a friend take you there
se pou w gen yon zanmi pou mennen w lòtbò a

you need to come in sooner
se pou w vini pi bonè

you not driving your truck right now i hope
ou pa p kondyi kamyon w lan kounye la, m espere

you pick up the phone
ou reponn telefòn lan

your arm did
bra w

you're a bricklayer
ou se mason

you're a nice fellow
ou se yon bon moun

you're gonna send me a picture?
w ap voye yon foto ban mwen ?

you're having
ou gen

you're having a ten out of ten
ou gen dis sou dis

you're more than welcome to come to the emergency room or the urgent care clinic
ou byenveni nan ijans oubyen nan klinik swen ijan an

you're scaring me
w ap fè m pè

you're sixty-five
ou gen swasant-senk an

you're s t
ou

you're welcome
pa gen pwoblèm

your history
enfòmasyon sou ou

your mother father?
manman papa w ?

you said you're having this chest pain
ou di ou gen doulè nan pwatrin

you should see your doctor within twenty four hours
se pou w wè doktè a nan lespas vennkat è

you take birth control pills?
ou pran grenn planin ?

you think
ou kwè

you think i need to go to the emergency room?
ou kwè se pou m ale nan ijans ?

you think this may be it?
ou kwè se tout ?

you've ever had
ou janm genyen

you've ever had in your life
ou janm genyen nan lavi w

yup
wi


......................

Language Technologies Institute           
Carnegie Mellon University            
Copyright (c) 2010               
All Rights Reserved. 
Haitian Creole Anytime Anywhere!

Kreyol Lab anywhere any time...

"...creating the perfect classroom environment in which students simply looking for basic conversation skills for vacation, or students looking to gain more immediate fluency for work, travel, relief or volunteer efforts and other immediate circumstances can take advantage of a complete learning experience with very specific personalized class opportunities offered by our KREYOL LAB."