Thursday, June 14, 2012

ENGLISH – HAITIAN CREOLE COMPUTER TERMS

ENGLISH – HAITIAN CREOLE COMPUTER TERMS (From A to F - Part I)
Tèm Konpyoutè: Anglè – Kreyòl (A-F)


A- 
account: kont 
add to document: ajoute sou dokiman an 
address bar: ba adrès 
address book: liv adrès 
apply to: aplike a
are you sure you want to: ou si (asire) ou vle
ascending: monte
attach, attachment: atachman, dokiman an
pyès jwent
auto feeder: plen pou kont li
archive: achiv
B
back space: fè bak (pou efase espas)
back: bak
bite: bayt (tèm anglè ki kreyolize)
before printing: avan ou enprime
bold: gra, nwasi
bottom: anba
browser: bwozè (tèm anglè ki kreyolize)
C
calculator: kalkilatè, kalkilatris
cancel: elimine, kennsèl
Capacity: kapasite
caps: (an) majiskil
CDrom: CDwonm, sidiwonm
chat room: tchatroum, sal kozman (sou entènèt la)
click: klik (n), klike (v)
clip art: klip sou travay ar (da)
clip art keywords: mo kle pou klip sou travay ar
clip properties: popriyete klip
close all programs: fèmen tout pwogram
close: fèmen
column: kolòn
compact disc: disk konpak (CD), disk
compose: konpoze (adrèse)
crash, crashed: krach (defo kote yon pwoblèm
ka koze pèt tout dokiman ki te konsève yo)
computer: òdinatè, konpitè, konpyoutè,
konmpyoutè
copy: kopye
cut: koupe
D
database: databez, detabez, bank done,
default: defo
density: dansite; double density: doub dansite;
high density: wot dansite; single density: dansite senp
delete: dilit (anlve, efase, jete)
directory: anyè
disc: diskèt
delivery address: adrès pou voye mesaj imel
descending: desann
desktop: dèstòp (konpitè biwo)
down arrow: flèch (ki) desann
download: dawounlod, dechaje, teledechaje
downloading: dawounlod, dechajman, teledechajman
drag / drop: rale / lage
E
edit categories: kategori edit
edit: edite
electronic address (email): adrès elektwonik (imel, kouryèl)
e-mail message: mel (mesaj elektwonik)
enter: antre
envelopes and labels: anvlòp e etikèt
excel: = =
exit: sòti
e-mail: imel, kouryèl (tèm ki ta itilize Kanada)
F
feed: ranpli, plen
file name: non dokiman an
file: dokiman, fayèl (tèm angle ki kreyolize)
find button: bouton twouve
find: twouve
floppy disk: dis flòpi
folder(s): katab
font style: estil font
font: font
footer: nòt (plase) anba paj la
format: fòma (n); to format, formated: fòmate
(v)
forum: fowòm
formating toolbar: ba zouti fòma
freeze / froze: jele
from edge: apati sou kote a

Click Here for the complete list go to Dokiman Kreyòl Ayisyen (Facebook Group) and search for ENGLISH – HAITIAN CREOLE COMPUTER TERMS or go through our Blog posts list.
(c) Emmanuel W. Vedrine 
(Updated: 04-01-2006)

No comments:

Haitian Creole Anytime Anywhere!

Kreyol Lab anywhere any time...

"...creating the perfect classroom environment in which students simply looking for basic conversation skills for vacation, or students looking to gain more immediate fluency for work, travel, relief or volunteer efforts and other immediate circumstances can take advantage of a complete learning experience with very specific personalized class opportunities offered by our KREYOL LAB."