Saturday, June 2, 2012

LANGUAGE PROBLEMS / PWOBLÈM LANG (Vocabulary)


LANGUAGE PROBLEMS / PWOBLÈM LANG


I don’t speak Haitian Creole. M pa pale kreyòl.
I speak only a little  M pale sèlman yon ti kras
Haitian Creole. kreyòl.
Please speak slowly. Souple, pale dousman.
Please speak louder. Tanpri, pale pi fò.
I need the interpreter. M bezwen entèprèt la.
I don’t understand. M pa konprann.
What did you say? (Ki)sa ou di?
Repeat, please. Repete, souple.
Again, please. Ankò, souple.
You understand?   Ou konprann?
You hear? Ou tande?
Listen. Koute, wi.
Tell me . . .  Di mwen, non, . . .
Don’t explain too much, please; Pa esplike m twòp, souple;
answer by “yes” or “no.” reponn “wi” oubyen “non.”

Kreyòl pale, kreyòl konprann.
Creole talks, Creole understands.
(Creole is the language for honest, straightforward talk.)

TIME / LÈ


When? / Since when? (A) ki lè? / Depi ki lè?
For how long? / Pou konben tan? /
How long ago? Gen konben tan?
Yesterday. / Today. / Tomorrow. Yè. / Jòdi a. / Denmen.
This very day. Jòdi a menm.
Now. / Right away. / Soon. Kounyeya. / Touswit. / Talè.
An hour. / A day. /  Inè dtan. / Yon jou. /
A week. Yon senmenn.
A month. / A year. Yon mwa. / Ennan.
Always. / Often. / Never. Toujou. / Souvan. / Janmè.
Each day. / Each month. Chak jou. / Chak mwa.
How many times? / How often? Konben fwa?
Is this the first time? Se premye fwa?
One time. / Two times. /  Yon fwa. / De fwa. /
Several times. / Many times. Plizyè fwa. / Anpil fwa.
All the time. Toutan.
Two hours ago. /  Gen de zè dtan. /
Three days ago. Gen twa jou.
Four weeks ago. /  Gen kat senmenn. /
Five months ago. Gen senk mwa.
A long time ago. Gen lontan.
How many days since . . . ? Depi konben jou . . . ?
Since this morning. /  Depi maten an. /
Since last night. Depi yè swa.
For the past six hours approximately. Depi sizè detan konsa
...................................
Bryant C. Freeman, Ph.D.,

(c) Haitian-English Medical Phraseology

1 comment:

Alex Bandit said...

Pretty interesting post! Thanks it was interesting. translation services english to french

Haitian Creole Anytime Anywhere!

Kreyol Lab anywhere any time...

"...creating the perfect classroom environment in which students simply looking for basic conversation skills for vacation, or students looking to gain more immediate fluency for work, travel, relief or volunteer efforts and other immediate circumstances can take advantage of a complete learning experience with very specific personalized class opportunities offered by our KREYOL LAB."